×

Emerging markets Compared by Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Venezuela 25.76 ton 2003
2 Lithuania 18.45 ton 2005
3 Bulgaria 15.5 ton 2005
4 Latvia 12.61 ton 2005
5 Malaysia 9.26 ton 2005
6 Indonesia 6.6 ton 1991
7 Chile 5.14 ton 2005
8 Hungary 5.06 ton 2005
9 Poland 3.9 ton 2005
10 Mexico 1.85 ton 2005
11 Russia 1.15 ton 2005
12 Peru 1.12 ton 2005
13 China -0.0591 ton 2005
14 Pakistan -0.464 ton 2004
15 Argentina -0.595 ton 2005
16 Brazil -0.736 ton 2005
17 Philippines -1.049 ton 2005
18 Ukraine -1.889 ton 2005
19 Turkey -2.037 ton 2005
20 Romania -3.42 ton 2005
21 Colombia -4.166 ton 2005
22 Estonia -11.143 ton 2005
23 Thailand -12.95 ton 2005

Citation

Emerging markets Compared by Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: