×

Emerging markets Compared by Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Latvia 106.06 ton 2005
2 Malaysia 67.96 ton 2005
3 Estonia 65.37 ton 2005
4 Lithuania 46.28 ton 2005
5 Thailand 22.86 ton 2005
6 China 20.01 ton 2005
7 Romania 15.48 ton 2005
8 Hungary 12.19 ton 2005
9 Pakistan 12.07 ton 2005
10 Bulgaria 12.02 ton 2005
11 Turkey 11.04 ton 2005
12 Argentina 10.38 ton 2005
13 Mexico 9.55 ton 2005
14 Chile 7.41 ton 2005
15 Philippines 7.19 ton 2005
16 Indonesia 5.6 ton 2005
17 Venezuela 4.83 ton 1992
18 Colombia 3.4 ton 2005
19 South Africa 2.06 ton 2005
20 Ukraine 1.1 ton 2005
21 India 0.7 ton 2005
22 Poland 0.341 ton 2005
23 Brazil 0.269 ton 2005
24 Russia 0.105 ton 2005

Citation

Emerging markets Compared by Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: