×

European Union Compared by Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Denmark 54.62 ton 2005
2 Malta 52.44 ton 2000
3 Netherlands 33.46 ton 2005
4 Ireland 32.69 ton 2005
5 Belgium 25.67 ton 2005
6 Greece 24.41 ton 2005
7 Sweden 21.48 ton 2005
8 Spain 20.16 ton 2005
9 Finland 19.25 ton 2005
10 Lithuania 18.45 ton 2005
11 Cyprus 16.46 ton 2005
12 Bulgaria 15.5 ton 2005
13 Germany 15.23 ton 2005
14 Latvia 12.61 ton 2005
15 Slovenia 12 ton 2005
16 Slovakia 7.61 ton 2005
17 Portugal 5.59 ton 2005
18 Hungary 5.06 ton 2005
19 Poland 3.9 ton 2005
20 Croatia 2.25 ton 2005
21 Czech Republic 1.07 ton 2005
22 Romania -3.42 ton 2005
23 United Kingdom -4.716 ton 2005
24 Austria -6.077 ton 2005
25 Estonia -11.143 ton 2005
26 Luxembourg -21.498 ton 2005

Citation

European Union Compared by Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: