×

High income OECD countries Compared by Energy > Bitumen Asphalt > Consumption for non-energy uses per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 138.17 ton 2005
2 United States 111.75 ton 2005
3 Canada 107.95 ton 2005
4 Austria 79.12 ton 2005
5 Finland 69.38 ton 2005
6 Portugal 67.59 ton 2005
7 Norway 66.62 ton 2005
8 Belgium 66.13 ton 2005
9 Ireland 63.46 ton 2005
10 Spain 59.68 ton 2005
11 Sweden 53.82 ton 2005
12 Czech Republic 52.46 ton 2005
13 Japan 44.65 ton 2005
14 Australia 41.33 ton 2005
15 Denmark 40.23 ton 2005
16 Slovenia 38.99 ton 2005
17 Germany 35.25 ton 2005
18 Luxembourg 32.25 ton 2005
19 New Zealand 31.69 ton 2005
20 United Kingdom 31.65 ton 2005
21 Chile 30.6 ton 2005
22 Estonia 30.46 ton 2005
23 Poland 30.24 ton 2005
24 South Korea 27.23 ton 2005
25 Slovakia 24.87 ton 2005
26 Greece 24.86 ton 2005
27 Netherlands 23.16 ton 2005
28 Israel 19.91 ton 2005

Citation

High income OECD countries Compared by Energy > Bitumen Asphalt > Consumption for non-energy uses per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Consumption for non-energy uses per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: