×

High income OECD countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Denmark 54.62 ton 2005
2 Netherlands 33.46 ton 2005
3 Ireland 32.69 ton 2005
4 Belgium 25.67 ton 2005
5 Greece 24.41 ton 2005
6 Norway 23.14 ton 2005
7 Sweden 21.48 ton 2005
8 Spain 20.16 ton 2005
9 Finland 19.25 ton 2005
10 Germany 15.23 ton 2005
11 Slovenia 12 ton 2005
12 Slovakia 7.61 ton 2005
13 Portugal 5.59 ton 2005
14 Chile 5.14 ton 2005
15 Poland 3.9 ton 2005
16 Israel 3.76 ton 1999
17 Japan 3.15 ton 2005
18 Canada 3.13 ton 2005
19 United States 3.1 ton 2005
20 Czech Republic 1.07 ton 2005
21 Australia -1.765 ton 2005
22 United Kingdom -4.716 ton 2005
23 Austria -6.077 ton 2005
24 New Zealand -9.434 ton 2005
25 South Korea -9.722 ton 2005
26 Estonia -11.143 ton 2005
27 Luxembourg -21.498 ton 2005
28 Iceland -37.07 ton 2005

Citation

High income OECD countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: