×

Emerging markets Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Estonia 104 ton 2005
2 Argentina 88.62 ton 2005
3 Poland 86.75 ton 2005
4 Russia 53.87 ton 2005
5 Thailand 46.13 ton 2005
6 Turkey 42.85 ton 2005
7 Latvia 42.16 ton 2005
8 China 33.4 ton 2005
9 Bulgaria 31.14 ton 2005
10 Brazil 26.83 ton 2005
11 Ukraine 26.01 ton 2005
12 Hungary 21.91 ton 2005
13 Mexico 20.43 ton 2005
14 South Africa 18.64 ton 2005
15 Romania 15.25 ton 2005
16 Lithuania 12.59 ton 2005
17 Indonesia 11.72 ton 2005
18 Colombia 11.62 ton 2005
19 Chile 7.96 ton 2005
20 Venezuela 5.13 ton 2005
21 Philippines 4.52 ton 2005
22 Malaysia 3.77 ton 2005
23 India 2.73 ton 2005
24 Peru 2.02 ton 2005
25 Pakistan 1.13 ton 2005

Citation

Emerging markets Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: