×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Seychelles 892.64 ton 2005
2 Iceland 734.66 ton 2005
3 Luxembourg 591.2 ton 2005
4 Saudi Arabia 521.59 ton 2005
5 Belgium 484.99 ton 2005
6 Greece 374.73 ton 2005
7 Canada 323.81 ton 2005
8 Slovenia 310.93 ton 2005
9 Germany 277.31 ton 2005
10 Austria 262.04 ton 2005
11 Ireland 251.69 ton 2005
12 Finland 248.57 ton 2005
Eurozone average (profile) 223.6 ton 2005
13 Norway 213.92 ton 2005
14 Denmark 206.66 ton 2005
15 Turkmenistan 202.62 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 201.44 ton 2005
NATO countries average (profile) 174.77 ton 2005
European Union average (profile) 160.91 ton 2005
16 Israel 156.71 ton 2005
17 Spain 145.12 ton 2005
18 Sweden 138.1 ton 2005
19 United States 132.49 ton 2005
20 Croatia 130.57 ton 2005
21 Japan 124.02 ton 2005
22 Australia 114.49 ton 2005
23 Jordan 110.52 ton 2005
24 Morocco 107.45 ton 2005
25 Mongolia 107.26 ton 2005
26 Cyprus 106.53 ton 2005
27 Lebanon 105.35 ton 2005
28 Estonia 104 ton 2005
29 Namibia 103.6 ton 2005
30 Guyana 103.45 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 102.19 ton 2005
31 New Zealand 99.66 ton 2005
32 Oman 97.93 ton 2005
33 Belarus 97.38 ton 2005
34 Portugal 91.66 ton 2005
35 Iran 90.86 ton 2005
36 Suriname 90.09 ton 2005
37 Argentina 88.62 ton 2005
38 Poland 86.75 ton 2005
39 Mauritania 75.65 ton 2005
40 Algeria 73.61 ton 2005
41 South Korea 69.84 ton 2005
42 Tunisia 59.93 ton 2005
Eastern Europe average (profile) 57.64 ton 2005
43 Uruguay 55.64 ton 2005
44 Russia 53.87 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 52.1 ton 2005
45 Moldova 50.35 ton 2005
46 Kazakhstan 50.11 ton 2005
47 Fiji 48.63 ton 2005
48 Netherlands 48.22 ton 2005
49 Cuba 47.56 ton 2005
50 Djibouti 46.37 ton 1999
51 Thailand 46.13 ton 2005
52 Yemen 45.73 ton 2005
53 Belize 44.13 ton 2005
54 Turkey 42.85 ton 2005
55 Latvia 42.16 ton 2005
56 Armenia 38.48 ton 2005
57 Albania 38.17 ton 2005
58 Macau 36.31 ton 2005
59 China 33.4 ton 2005
60 Uzbekistan 32.14 ton 2005
61 Bulgaria 31.14 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 30.29 ton 2005
62 Grenada 29.14 ton 2005
Emerging markets average (profile) 28.85 ton 2005
63 Azerbaijan 27.41 ton 2005
64 Brazil 26.83 ton 2005
65 Ukraine 26.01 ton 2005
66 Sao Tome and Principe 25.55 ton 1990
67 Jamaica 25.28 ton 2005
68 United Kingdom 24.97 ton 2005
69 Barbados 24.25 ton 2005
70 Bosnia and Herzegovina 23.97 ton 2005
71 Hungary 21.91 ton 2005
72 Mexico 20.43 ton 2005
73 Kyrgyzstan 20.14 ton 2005
74 Comoros 19.98 ton 2005
75 Gabon 19.57 ton 2005
76 Honduras 19.37 ton 2005
77 South Africa 18.64 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 17.99 ton 2005
78 Angola 17.11 ton 2005
79 Togo 17.09 ton 1999
80 Cape Verde 16.27 ton 1992
81 Romania 15.25 ton 2005
82 Slovakia 14.85 ton 2005
83 Dominican Republic 14.66 ton 2005
84 Papua New Guinea 13.78 ton 2005
85 Guinea-Bissau 13.37 ton 2005
86 Lithuania 12.59 ton 2005
87 Tajikistan 12.34 ton 2005
88 Georgia 11.92 ton 2005
89 Indonesia 11.72 ton 2005
90 Colombia 11.62 ton 2005
91 The Gambia 11.14 ton 2005
92 Nicaragua 10.63 ton 2005
93 Syria 10.46 ton 2005
94 Malawi 10.45 ton 2005
95 Guatemala 10.25 ton 2005
96 East Timor 10.17 ton 2005
97 Egypt 9.81 ton 2005
98 Liberia 9.79 ton 2005
99 Botswana 9.6 ton 2005
100 Costa Rica 9.44 ton 2005
101 Zimbabwe 8.97 ton 2005
102 Vietnam 8.88 ton 2005
103 Ghana 8.28 ton 2005
104 Ecuador 8.2 ton 2005
105 Chile 7.96 ton 2005
106 Sudan 7.88 ton 2005
107 Senegal 7.66 ton 2004
108 Eritrea 7.21 ton 2005
109 Panama 5.94 ton 2005
110 Sierra Leone 5.86 ton 2005
111 Venezuela 5.13 ton 2005
112 Bangladesh 4.86 ton 2005
113 Madagascar 4.65 ton 2005
114 Philippines 4.52 ton 2005
115 Democratic Republic of the Congo 4.37 ton 2005
116 Burma 3.89 ton 2005
117 Trinidad and Tobago 3.86 ton 2005
118 Ethiopia 3.8 ton 1997
119 Cote d'Ivoire 3.79 ton 2005
120 Malaysia 3.77 ton 2005
121 Sri Lanka 3.21 ton 2005
122 Zambia 3.05 ton 2005
123 Brunei 3.01 ton 2000
124 Nigeria 2.93 ton 1990
125 India 2.73 ton 2005
South Asia average (profile) 2.57 ton 2005
126 Nepal 2.41 ton 2005
127 Uganda 2.26 ton 2005
128 Kenya 2.21 ton 2005
129 Peru 2.02 ton 2005
130 Central African Republic 1.72 ton 1990
131 Mauritius 1.61 ton 2005
132 Bhutan 1.54 ton 2005
133 Chad 1.2 ton 2005
134 Rwanda 1.17 ton 2005
135 El Salvador 1.16 ton 2005
136 Pakistan 1.13 ton 2005
137 Czech Republic 0.879 ton 2005
138 Bolivia 0.748 ton 2005
139 Guinea 0.731 ton 2005
140 Mozambique 0.666 ton 2005
141 Tanzania 0.464 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×