×

Emerging markets Compared by Energy > Gas-diesel oils > Exports per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Lithuania 642.59 ton 2005
2 Venezuela 296.15 ton 2005
3 Russia 237.39 ton 2005
4 Hungary 136.51 ton 2005
5 Romania 87.82 ton 2005
6 Bulgaria 85.92 ton 2005
7 South Africa 60.83 ton 2005
8 Latvia 50.42 ton 2005
9 Malaysia 49.37 ton 2005
10 Ukraine 23.12 ton 2005
11 Thailand 22.97 ton 2005
12 Turkey 18.87 ton 2005
13 Poland 15.62 ton 2005
14 Chile 12.24 ton 2005
15 India 7.51 ton 2005
16 Argentina 6.99 ton 2005
17 Colombia 3.29 ton 2004
18 Philippines 1.96 ton 2005
19 Mexico 1.75 ton 2005
20 Peru 1.51 ton 1999
21 Brazil 1.47 ton 2005
22 China 1.13 ton 2005
23 Indonesia 0.698 ton 2002
24 Pakistan 0.386 ton 2005

Citation

Emerging markets Compared by Energy > Gas-diesel oils > Exports per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Exports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: