×

Energy > Gas-diesel oils > Exports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bahrain 4,951.49 ton 2005
2 Kuwait 4,712.77 ton 2005
3 Singapore 3,441.09 ton 2005
4 Netherlands 1,290.51 ton 2005
5 Trinidad and Tobago 1,051.71 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 1,033.34 ton 1998
6 Belgium 851.16 ton 2005
OPEC countries average (profile) 738.01 ton 2003
7 Lithuania 642.59 ton 2005
8 Norway 531.66 ton 2005
9 Belarus 485.46 ton 2005
10 United Arab Emirates 425.42 ton 2005
11 Sweden 421.61 ton 2005
12 Saudi Arabia 366.46 ton 2005
13 Finland 350.55 ton 2005
14 Turkmenistan 346.26 ton 2005
15 Slovakia 338.78 ton 2005
16 Venezuela 296.15 ton 2005
17 South Korea 239.21 ton 2005
18 Russia 237.39 ton 2005
NATO countries average (profile) 229.46 ton 2005
European Union average (profile) 226.66 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 204.62 ton 2005
19 Canada 203.92 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 187.48 ton 2005
20 Denmark 178.43 ton 2005
21 Israel 136.79 ton 2005
22 Hungary 136.51 ton 2005
23 Greece 133.29 ton 2005
24 Qatar 126.65 ton 2005
25 Germany 121.29 ton 2005
26 Austria 110.48 ton 2005
27 New Caledonia 106.66 ton 2005
28 United Kingdom 104.86 ton 2005
29 Kazakhstan 98.96 ton 2005
30 Azerbaijan 97 ton 2005
31 Romania 87.82 ton 2005
32 Bulgaria 85.92 ton 2005
33 Fiji 85.11 ton 2005
Emerging markets average (profile) 83.86 ton 2005
34 The Bahamas 79.01 ton 2005
35 Croatia 78.57 ton 2005
36 Slovenia 70.48 ton 2005
37 South Africa 60.83 ton 2005
38 Libya 53.62 ton 2005
39 Czech Republic 51.19 ton 2005
40 Latvia 50.42 ton 2005
41 Malaysia 49.37 ton 2005
42 Antigua and Barbuda 48.45 ton 2005
43 Suriname 40.71 ton 2000
44 Barbados 37.56 ton 1999
45 Ireland 37.02 ton 2005
46 Cote d'Ivoire 36.62 ton 2005
47 Greenland 35.13 ton 2005
48 Iraq 33.4 ton 2003
49 Japan 26.55 ton 2005
50 Jamaica 25.4 ton 2004
51 Benin 25.05 ton 2005
52 Ukraine 23.12 ton 2005
53 United States 23.07 ton 2005
54 Thailand 22.97 ton 2005
55 Portugal 20 ton 2005
56 Spain 18.94 ton 2005
57 Turkey 18.87 ton 2005
58 Luxembourg 17.2 ton 2005
59 Gabon 16.67 ton 2005
60 Poland 15.62 ton 2005
61 Senegal 15.44 ton 2005
62 Australia 14.66 ton 2005
63 Albania 14.09 ton 2002
64 Chile 12.24 ton 2005
65 Togo 11.19 ton 2005
66 Cameroon 11.14 ton 2005
67 Oman 11.1 ton 2005
68 Hong Kong 10.42 ton 2005
69 Papua New Guinea 8.2 ton 2005
70 Uzbekistan 7.99 ton 2005
71 India 7.51 ton 2005
72 Argentina 6.99 ton 2005
73 Algeria 5.27 ton 2005
74 El Salvador 3.85 ton 2005
75 Kyrgyzstan 3.68 ton 2005
76 Tunisia 3.54 ton 1998
77 Zambia 3.48 ton 1994
78 Vietnam 3.4 ton 2005
79 Colombia 3.29 ton 2004
80 Egypt 3.22 ton 2004
81 Panama 3.15 ton 2002
82 Kenya 2.85 ton 2005
83 Uruguay 2.71 ton 2000
84 Syria 2.63 ton 2001
85 Cyprus 2.25 ton 1997
86 Iran 2.04 ton 2005
87 Ghana 2.02 ton 2004
88 Philippines 1.96 ton 2005
89 Mexico 1.75 ton 2005
90 Georgia 1.62 ton 2004
91 Peru 1.51 ton 1999
92 Brazil 1.47 ton 2005
93 Zimbabwe 1.27 ton 1992
94 Ecuador 1.23 ton 2005
95 China 1.13 ton 2005
96 Ethiopia 1.07 ton 1997
97 Sierra Leone 0.781 ton 2005
98 New Zealand 0.726 ton 2005
99 Indonesia 0.698 ton 2002
100 The Gambia 0.696 ton 2005
101 Angola 0.454 ton 1992
102 Pakistan 0.386 ton 2005
103 Tajikistan 0.362 ton 1992
104 Tanzania 0.362 ton 1999
105 Honduras 0.261 ton 2005
106 Nicaragua 0.186 ton 2004
107 Sri Lanka 0.176 ton 1990
108 Nigeria 0.151 ton 2003
109 Sudan 0.0703 ton 2001
110 Yemen 0.0497 ton 2005
111 Nepal 0.0474 ton 1996
112 Bangladesh 0.0261 ton 1993
113 Costa Rica 0.0111 ton 2004

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Exports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Exports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×