×

Emerging markets Compared by Energy > Kerosene > Production from refineries

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 10.06 million ton 2005
2 India 9.08 million ton 2005
3 Indonesia 7.13 million ton 2005
4 Thailand 799,000 ton 2005
5 South Africa 618,000 ton 2005
6 Malaysia 512,960 ton 2005
7 Mexico 330,000 ton 2005
8 Peru 282,000 ton 2005
9 Philippines 210,000 ton 2005
10 Pakistan 209,000 ton 2005
11 Colombia 122,000 ton 2005
12 Chile 89,000 ton 2005
13 Russia 70,000 ton 2005
14 Romania 56,000 ton 2005
15 Brazil 41,000 ton 2005
=16 Turkey 24,000 ton 2005
=16 Argentina 24,000 ton 2005
=16 Ukraine 24,000 ton 2005
19 Venezuela 23,000 ton 2005
20 Poland 17,000 ton 2005
=21 Hungary 1,000 ton 2002
=21 Bulgaria 1,000 ton 1995

Citation

Emerging markets Compared by Energy > Kerosene > Production from refineries

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Production from refineries

Follow us on Facebook to get interesting stats: