×

European Union Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Luxembourg 591.2 ton 2005
2 Belgium 484.99 ton 2005
3 Greece 374.73 ton 2005
4 Slovenia 310.93 ton 2005
5 Germany 277.31 ton 2005
6 Austria 262.04 ton 2005
7 Ireland 251.69 ton 2005
8 Finland 248.57 ton 2005
9 Denmark 206.66 ton 2005
10 Spain 145.12 ton 2005
11 Sweden 138.1 ton 2005
12 Croatia 130.57 ton 2005
13 Cyprus 106.53 ton 2005
14 Estonia 104 ton 2005
15 Portugal 91.66 ton 2005
16 Poland 86.75 ton 2005
17 Netherlands 48.22 ton 2005
18 Latvia 42.16 ton 2005
19 Bulgaria 31.14 ton 2005
20 United Kingdom 24.97 ton 2005
21 Hungary 21.91 ton 2005
22 Romania 15.25 ton 2005
23 Slovakia 14.85 ton 2005
24 Lithuania 12.59 ton 2005
25 Czech Republic 0.879 ton 2005

Citation

European Union Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: