×

Former British colonies Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by transportation industry per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Qatar 947.44 ton 2005
2 United Arab Emirates 920.25 ton 2005
3 The Bahamas 878.18 ton 2005
4 United States 458 ton 2005
5 New Zealand 421.15 ton 2005
6 Canada 387.19 ton 2005
7 Australia 374.75 ton 2005
8 Bahrain 357.01 ton 2005
9 Saint Kitts and Nevis 325.61 ton 2005
10 Brunei 320.81 ton 2005
11 Singapore 310.14 ton 2005
12 Kuwait 216.87 ton 2005
13 Malaysia 193.38 ton 2005
14 Trinidad and Tobago 168.09 ton 2005
15 Belize 165.49 ton 2005
16 Jordan 155.42 ton 2005
17 Israel 141.99 ton 2005
18 Dominica 127.58 ton 2005
19 Fiji 121.58 ton 2005
20 Barbados 107.71 ton 2005
21 Botswana 92.23 ton 2005
22 Egypt 87.78 ton 2005
23 Namibia 81.89 ton 2005
24 Jamaica 65.27 ton 2005
25 Guyana 57.78 ton 2005
26 Sri Lanka 55.74 ton 2005
27 Pakistan 40.73 ton 2005
28 Bhutan 32.29 ton 2005
29 Grenada 29.14 ton 2005
30 Yemen 27.16 ton 2005
31 Sudan 26.4 ton 2005
32 Ghana 25.35 ton 2005
33 Zimbabwe 19.83 ton 2005
34 India 19.05 ton 2005
35 Burma 17.08 ton 2005
36 Kenya 16.01 ton 2005
37 Zambia 12.82 ton 2005
38 Nigeria 9.85 ton 2005
39 Uganda 9.57 ton 2005
40 Bangladesh 7.85 ton 2005
41 Malawi 7.38 ton 1998
42 Tanzania 2.65 ton 2005
43 Somalia 1.18 ton 2005

Citation

Former British colonies Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by transportation industry per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by transportation industry per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: