×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by transportation industry per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Luxembourg 3,736.36 ton 2005
2 Greenland 2,915.61 ton 2005
3 Bermuda 1,714.62 ton 2005
4 Qatar 947.44 ton 2005
5 United Arab Emirates 920.25 ton 2005
6 The Bahamas 878.18 ton 2005
7 Belgium 609.24 ton 2005
Eurozone average (profile) 590.16 ton 2005
8 Austria 584.48 ton 2005
9 Spain 584.17 ton 2005
10 Ireland 550.73 ton 2005
11 Norway 524.09 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 481.41 ton 2005
European Union average (profile) 462.03 ton 2005
12 United States 458 ton 2005
NATO countries average (profile) 437.3 ton 2005
13 New Zealand 421.15 ton 2005
14 Denmark 420.15 ton 2005
15 Finland 411.93 ton 2005
16 Netherlands 397.74 ton 2005
17 Portugal 390.92 ton 2005
18 Canada 387.19 ton 2005
19 Australia 374.75 ton 2005
20 Slovenia 368.41 ton 2005
21 Czech Republic 362.16 ton 2005
22 Bahrain 357.01 ton 2005
23 United Kingdom 351.02 ton 2005
24 Sweden 340.88 ton 2005
25 Cyprus 335.08 ton 2005
26 Libya 330.15 ton 2005
27 Saint Kitts and Nevis 325.61 ton 2005
28 Brunei 320.81 ton 2005
29 Germany 313.26 ton 2005
30 Singapore 310.14 ton 2005
31 South Korea 308.28 ton 2005
OPEC countries average (profile) 295.18 ton 2005
32 Estonia 268.18 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 262.58 ton 2005
33 Malta 255.05 ton 2005
34 Cayman Islands 246.8 ton 2005
35 Latvia 235.6 ton 2005
36 Croatia 229.18 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 228.75 ton 2005
37 Lithuania 223.18 ton 2005
38 Hungary 221.67 ton 2005
39 Japan 218.32 ton 2005
40 Greece 218.21 ton 2005
41 Kuwait 216.87 ton 2005
42 Iceland 208.94 ton 2005
43 Chile 201.07 ton 2005
44 Tonga 198.1 ton 2005
45 Iran 196.77 ton 2005
46 Malaysia 193.38 ton 2005
47 Hong Kong 193.3 ton 2005
48 Thailand 187.49 ton 2005
Former British colonies average (profile) 186.58 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 184.88 ton 2005
49 Slovakia 183.22 ton 2005
50 Albania 176.78 ton 2005
51 Bulgaria 173.65 ton 2005
52 Argentina 172.51 ton 2005
53 Trinidad and Tobago 168.09 ton 2005
54 Belize 165.49 ton 2005
55 Costa Rica 156.71 ton 2005
56 Jordan 155.42 ton 2005
57 Ecuador 155.18 ton 2005
58 Uruguay 148.56 ton 2005
59 Macau 147.39 ton 2005
60 Brazil 146.92 ton 2005
61 Poland 144.63 ton 2005
62 Israel 141.99 ton 2005
63 Paraguay 141.89 ton 2005
64 Iraq 140.41 ton 2005
65 Mauritius 134.33 ton 2005
66 Dominica 127.58 ton 2005
Emerging markets average (profile) 126.24 ton 2005
67 Syria 125.5 ton 2005
68 Fiji 121.58 ton 2005
69 Mexico 112.77 ton 2005
70 Azerbaijan 109.63 ton 2005
71 South Africa 108.03 ton 2005
72 Barbados 107.71 ton 2005
73 Romania 103.68 ton 2005
74 Belarus 102.66 ton 2005
75 Tunisia 102.5 ton 2005
76 Panama 101.01 ton 2005
77 Turkey 100.87 ton 2005
78 Russia 94.5 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 93.73 ton 2005
79 Bosnia and Herzegovina 93.05 ton 2005
80 Botswana 92.23 ton 2005
81 Egypt 87.78 ton 2005
82 Namibia 81.89 ton 2005
83 El Salvador 80.94 ton 2005
84 Suriname 80.08 ton 2005
85 Peru 79.68 ton 2005
86 French Polynesia 78.47 ton 2005
87 Venezuela 76.93 ton 2005
88 Algeria 76.82 ton 2005
89 Jamaica 65.27 ton 2005
90 Colombia 63.7 ton 2005
91 Honduras 60.83 ton 2005
92 Bolivia 58.26 ton 2005
93 Guyana 57.78 ton 2005
94 Guatemala 56 ton 2005
95 Sri Lanka 55.74 ton 2005
96 Ukraine 54.69 ton 2005
97 Dominican Republic 54.58 ton 2005
98 Oman 51.54 ton 2005
99 Philippines 50.07 ton 2005
100 Gabon 50.02 ton 2005
101 Solomon Islands 48.72 ton 1996
102 Nicaragua 48.58 ton 2005
103 Indonesia 44.43 ton 2005
104 Kiribati 44.21 ton 2005
105 Vietnam 43.18 ton 2005
106 Pakistan 40.73 ton 2005
107 Moldova 40.33 ton 2005
108 China 38.5 ton 2005
109 Equatorial Guinea 38.1 ton 2005
110 Angola 36.27 ton 2005
111 Georgia 32.79 ton 2005
112 Kazakhstan 32.48 ton 2005
113 Bhutan 32.29 ton 2005
114 Senegal 31.67 ton 2005
115 Grenada 29.14 ton 2005
116 Papua New Guinea 27.89 ton 2005
117 Yemen 27.16 ton 2005
Former French colonies average (profile) 26.41 ton 2005
118 Sudan 26.4 ton 2005
119 Ghana 25.35 ton 2005
failed states average (profile) 24.4 ton 2005
120 Cameroon 21.06 ton 2005
South Asia average (profile) 20.71 ton 2005
121 Zimbabwe 19.83 ton 2005
122 Cote d'Ivoire 19.32 ton 2005
123 India 19.05 ton 2005
124 Cuba 17.27 ton 2005
125 Burma 17.08 ton 2005
126 Haiti 16.41 ton 2005
127 Togo 16.06 ton 2005
128 Kenya 16.01 ton 2005
129 Benin 14.3 ton 2005
130 Uzbekistan 13.68 ton 2005
131 Zambia 12.82 ton 2005
132 Madagascar 12.14 ton 2005
133 Eritrea 10.51 ton 2005
134 Djibouti 10.3 ton 2005
135 Mozambique 10.19 ton 2005
136 Ethiopia 9.89 ton 2005
137 Nigeria 9.85 ton 2005
138 North Korea 9.83 ton 2005
139 Uganda 9.57 ton 2005
140 Rwanda 9.54 ton 2005
141 Bangladesh 7.85 ton 2005
142 Nepal 7.55 ton 2005
143 Malawi 7.38 ton 1998
144 Guinea-Bissau 7.03 ton 2005
145 Morocco 6.9 ton 2005
146 Central African Republic 5.05 ton 2005
147 Laos 4.49 ton 2005
148 Lebanon 4.26 ton 2005
149 Afghanistan 3.62 ton 2005
150 Burundi 3.22 ton 2005
151 Cambodia 3.14 ton 2005
152 Mali 3.1 ton 2005
153 Tanzania 2.65 ton 2005
154 Niger 2.4 ton 2005
155 Burkina Faso 2.09 ton 2005
156 Somalia 1.18 ton 2005
157 Democratic Republic of the Congo 0.204 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by transportation industry per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by transportation industry per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×