×

Former French colonies Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Benin 34.83 ton 2005
2 Djibouti 18.03 ton 2005
3 Tunisia 17.65 ton 2005
4 Gabon 11.6 ton 2005
5 Togo 10.65 ton 2005
6 Syria 9.74 ton 2005
7 Haiti 8.1 ton 2005
8 Cameroon 6.23 ton 2005
9 Cote d'Ivoire 4.83 ton 2005
10 Madagascar 4.16 ton 2005
11 Laos 3.63 ton 2005
12 Cambodia 3.14 ton 2005
13 Guinea 3.13 ton 2005
14 Central African Republic 3.03 ton 2005
15 Burkina Faso 1.86 ton 2005
16 Vietnam 1.7 ton 2005
17 Mozambique 1.56 ton 2005
18 Mali 1.26 ton 2005
19 Senegal 0.887 ton 2005
20 Niger 0.622 ton 2005
21 Morocco 0.365 ton 2005
22 Algeria 0.324 ton 2005
23 Mauritania 0.318 ton 2005
24 Lebanon 0.251 ton 2005
25 Chad 0.0999 ton 2005

Citation

Former French colonies Compared by Energy > Kerosene > Consumption by households per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by households per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: