×

Energy > Kerosene > Consumption by households per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bermuda 280.57 ton 2005
2 Saint Kitts and Nevis 203.5 ton 2005
3 The Bahamas 182.32 ton 2005
4 Ireland 180.53 ton 2005
5 Japan 81.47 ton 2005
6 Iran 81.45 ton 2005
7 Seychelles 60.31 ton 2005
8 Libya 53.45 ton 2005
9 South Korea 51.48 ton 2005
10 Israel 49.02 ton 1996
11 Iraq 46.61 ton 2005
12 Belize 44.48 ton 1994
13 Bahrain 43.2 ton 2005
14 United Kingdom 38.92 ton 2005
15 Malta 37.14 ton 2005
16 Dominican Republic 36.39 ton 2005
17 Indonesia 36.01 ton 2005
18 Benin 34.83 ton 2005
OPEC countries average (profile) 31.96 ton 1998
19 Tonga 29.71 ton 2005
20 Guyana 27.77 ton 2005
21 Jordan 26.8 ton 2005
22 Kiribati 22.11 ton 2005
23 Norway 21.41 ton 2005
24 Bhutan 19.99 ton 2005
25 Sao Tome and Principe 19.4 ton 2005
26 Cuba 18.95 ton 2005
27 Djibouti 18.03 ton 2005
28 Tunisia 17.65 ton 2005
29 Equatorial Guinea 16.05 ton 1990
30 Dominica 14.18 ton 2005
31 Fiji 13.37 ton 2005
32 Cyprus 12.59 ton 2005
33 Kuwait 12.19 ton 2005
34 Gabon 11.6 ton 2005
35 South Africa 11.12 ton 2005
36 Togo 10.65 ton 2005
37 Cape Verde 10.45 ton 2005
38 Sri Lanka 10.33 ton 2005
39 Nepal 10.28 ton 2005
40 Comoros 9.99 ton 2005
41 Estonia 9.89 ton 1996
42 Syria 9.74 ton 2005
43 Grenada 9.71 ton 2005
44 Saint Vincent and the Grenadines 9.25 ton 1996
45 Jamaica 9.06 ton 2005
46 Saudi Arabia 8.55 ton 2005
47 India 8.32 ton 2005
48 Haiti 8.1 ton 2005
49 Mauritius 8.04 ton 2005
50 Suriname 8.01 ton 2005
51 Kenya 7.15 ton 2005
South Asia average (profile) 6.82 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 6.77 ton 2005
52 Egypt 6.76 ton 2005
53 United States 6.6 ton 2005
54 Botswana 6.4 ton 2005
55 The Gambia 6.27 ton 2005
56 Cameroon 6.23 ton 2005
57 Qatar 6.06 ton 2003
58 Saint Lucia 6.05 ton 2005
59 Georgia 5.96 ton 2005
Former French colonies average (profile) 5.92 ton 2005
60 Nigeria 5.72 ton 2005
61 Belgium 5.63 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 5.6 ton 2004
failed states average (profile) 5.58 ton 2005
62 Solomon Islands 5.41 ton 1996
63 Yemen 5.41 ton 2005
64 Barbados 5.09 ton 2005
65 Bangladesh 4.92 ton 2005
66 Cote d'Ivoire 4.83 ton 2005
67 Vanuatu 4.78 ton 2005
68 Honduras 4.64 ton 2005
69 Eritrea 4.33 ton 2005
70 El Salvador 4.28 ton 2005
71 Peru 4.18 ton 2005
72 Madagascar 4.16 ton 2005
73 Hong Kong 3.96 ton 2005
74 French Polynesia 3.92 ton 2005
75 Tanzania 3.89 ton 2005
76 Laos 3.63 ton 2005
77 Canada 3.62 ton 2005
78 Papua New Guinea 3.61 ton 2005
79 Chile 3.43 ton 2005
80 Cambodia 3.14 ton 2005
81 Guinea 3.13 ton 2005
82 Australia 3.09 ton 2005
83 Trinidad and Tobago 3.08 ton 2005
84 Central African Republic 3.03 ton 2005
85 Ethiopia 3.02 ton 2005
86 Sierra Leone 2.93 ton 2005
87 Albania 2.82 ton 2005
88 Guinea-Bissau 2.81 ton 2005
89 Ghana 2.81 ton 2005
90 Guatemala 2.76 ton 2005
91 Brunei 2.72 ton 2005
92 Philippines 2.59 ton 2005
93 Uruguay 2.41 ton 2005
94 Macau 2.22 ton 2003
95 Luxembourg 2.15 ton 2005
96 Liberia 2.14 ton 2005
97 Mexico 2.12 ton 2005
98 Zimbabwe 2.05 ton 2005
99 Malaysia 1.94 ton 2005
100 Burkina Faso 1.86 ton 2005
101 Vietnam 1.7 ton 2005
102 Uganda 1.64 ton 2005
103 Bolivia 1.6 ton 2005
104 Malawi 1.59 ton 1998
105 Zambia 1.57 ton 2005
106 Mozambique 1.56 ton 2005
107 North Korea 1.34 ton 2005
108 Mali 1.26 ton 2005
109 Latvia 1.19 ton 1994
110 Colombia 1.16 ton 2005
111 Nicaragua 1.1 ton 2005
112 Greece 1.08 ton 2005
113 Rwanda 1.06 ton 2005
114 Armenia 0.988 ton 2003
115 Portugal 0.983 ton 1999
116 Panama 0.891 ton 2005
117 Senegal 0.887 ton 2005
118 Pakistan 0.817 ton 2005
119 Netherlands 0.797 ton 2005
120 Niger 0.622 ton 2005
121 Argentina 0.621 ton 2005
122 Venezuela 0.596 ton 1998
123 Somalia 0.591 ton 2005
124 Denmark 0.554 ton 2005
125 Russia 0.489 ton 2005
126 Turkey 0.413 ton 2005
127 Burundi 0.386 ton 2005
128 Morocco 0.365 ton 2005
129 Sweden 0.332 ton 2005
130 Algeria 0.324 ton 2005
131 Mauritania 0.318 ton 2005
132 Sudan 0.317 ton 2005
133 Belarus 0.31 ton 2005
134 Paraguay 0.279 ton 2005
135 Romania 0.277 ton 2005
136 Moldova 0.27 ton 1993
137 Lebanon 0.251 ton 2005
138 Croatia 0.225 ton 2005
139 Finland 0.197 ton 1994
140 China 0.195 ton 2005
141 Democratic Republic of the Congo 0.13 ton 2005
142 Thailand 0.107 ton 2005
143 Chad 0.0999 ton 2005
144 Hungary 0.0977 ton 1999
145 Czech Republic 0.097 ton 1997
146 Brazil 0.0913 ton 2005
147 Costa Rica 0.0871 ton 2004
148 Afghanistan 0.0804 ton 2005
149 Ecuador 0.0767 ton 2002
150 Germany 0.0485 ton 2005
151 Uzbekistan 0.0382 ton 2005
152 Ukraine 0.0209 ton 2003
153 Burma 0.0199 ton 2005

Citation

Energy > Kerosene > Consumption by households per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by households per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×