×

Former Soviet republics Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Turkmenistan 202.62 ton 2005
2 Estonia 104 ton 2005
3 Belarus 97.38 ton 2005
4 Russia 53.87 ton 2005
5 Moldova 50.35 ton 2005
6 Kazakhstan 50.11 ton 2005
7 Latvia 42.16 ton 2005
8 Armenia 38.48 ton 2005
9 Uzbekistan 32.14 ton 2005
10 Azerbaijan 27.41 ton 2005
11 Ukraine 26.01 ton 2005
12 Kyrgyzstan 20.14 ton 2005
13 Lithuania 12.59 ton 2005
14 Tajikistan 12.34 ton 2005
15 Georgia 11.92 ton 2005

Citation

Former Soviet republics Compared by Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households and other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: