×

Energy > Aviation Gasoline > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 83,000 ton 2005
2 Egypt 72,000 ton 1998
3 Fiji 49,000 ton 1996
4 Ukraine 36,000 ton 1997
5 Mauritania 26,000 ton 2005
=6 Martinique 19,000 ton 1998
=6 Kyrgyzstan 19,000 ton 1995
8 Mexico 18,000 ton 2005
9 New Zealand 17,000 ton 2005
10 Germany 16,000 ton 2005
11 Slovakia 12,000 ton 2005
12 Laos 11,000 ton 2005
13 Argentina 10,000 ton 2005
=14 Ethiopia 9,000 ton 2005
=14 Spain 9,000 ton 2005
16 Finland 8,000 ton 2005
17 Papua New Guinea 7,000 ton 1998
=18 Estonia 6,000 ton 2005
=18 United Kingdom 6,000 ton 2005
=18 Democratic Republic of the Congo 6,000 ton 2005
=18 Israel 6,000 ton 2005
=18 Gabon 6,000 ton 1999
=18 Tanzania 6,000 ton 1997
=18 Thailand 6,000 ton 1994
=25 Burkina Faso 5,000 ton 2005
=25 Liberia 5,000 ton 2005
=25 Cote d'Ivoire 5,000 ton 1997
=25 Guatemala 5,000 ton 1995
=25 Haiti 5,000 ton 1994
=25 Latvia 5,000 ton 1993
=31 Guinea 4,000 ton 2005
=31 Sweden 4,000 ton 2005
=31 Ecuador 4,000 ton 2003
=31 Honduras 4,000 ton 1995
=35 Costa Rica 3,000 ton 2005
=35 Cayman Islands 3,000 ton 2005
=35 Belize 3,000 ton 2005
=35 Philippines 3,000 ton 2005
=35 Portugal 3,000 ton 2005
=35 Lebanon 3,000 ton 2005
=35 Botswana 3,000 ton 2005
=35 Norway 3,000 ton 2004
=35 Zambia 3,000 ton 1998
=35 Libya 3,000 ton 1997
=35 Dominican Republic 3,000 ton 1995
=35 Austria 3,000 ton 1994
=47 Czech Republic 2,000 ton 2005
=47 Kenya 2,000 ton 2005
=47 Romania 2,000 ton 2005
=47 Belgium 2,000 ton 2005
=47 Hungary 2,000 ton 2005
=47 Uruguay 2,000 ton 2005
=47 Antigua and Barbuda 2,000 ton 2005
=47 French Guiana 2,000 ton 2005
=47 Denmark 2,000 ton 2005
=47 The Bahamas 2,000 ton 2005
=47 Namibia 2,000 ton 2005
=47 Cuba 2,000 ton 2004
=47 Malaysia 2,000 ton 1997
=47 Panama 2,000 ton 1997
=47 Guadeloupe 2,000 ton 1997
=47 El Salvador 2,000 ton 1995
=47 Pakistan 2,000 ton 1994
=47 Uganda 2,000 ton 1993
=47 Yugoslavia 2,000 ton 1991
=47 Faroe Islands 2,000 ton 1990
67 Paraguay 1,400 ton 2005
=68 Zimbabwe 1,000 ton 2005
=68 Peru 1,000 ton 2005
=68 Ireland 1,000 ton 2005
=68 Bulgaria 1,000 ton 2005
=68 Comoros 1,000 ton 2005
=68 Croatia 1,000 ton 2005
=68 Lithuania 1,000 ton 2005
=68 Sao Tome and Principe 1,000 ton 2005
=68 Slovenia 1,000 ton 2005
=68 Kazakhstan 1,000 ton 2005
=68 Jamaica 1,000 ton 2005
=68 Iceland 1,000 ton 2005
=68 South Korea 1,000 ton 2004
=68 Ghana 1,000 ton 2004
=68 Niger 1,000 ton 2004
=68 Singapore 1,000 ton 2000
=68 Tonga 1,000 ton 2000
=68 Nicaragua 1,000 ton 1999
=68 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 1999
=68 Solomon Islands 1,000 ton 1998
=68 Togo 1,000 ton 1998
=68 Palau 1,000 ton 1998
=68 French Polynesia 1,000 ton 1998
=68 Nigeria 1,000 ton 1997
=68 Taiwan 1,000 ton 1997
=68 Sudan 1,000 ton 1997
=68 Grenada 1,000 ton 1997
=68 Kuwait 1,000 ton 1997
=68 Syria 1,000 ton 1996
=68 Greece 1,000 ton 1995
=68 Madagascar 1,000 ton 1994
=68 Uzbekistan 1,000 ton 1993
=68 Suriname 1,000 ton 1993
=68 Chad 1,000 ton 1993
=68 Morocco 1,000 ton 1992
=68 Luxembourg 1,000 ton 1992
=68 Congo, Republic of the 1,000 ton 1992
=68 Afghanistan 1,000 ton 1991
=68 Iraq 1,000 ton 1990
107 Malawi 200 ton 2003
=108 Chile -1,000 ton 2005
=108 Colombia -1,000 ton 1994
=108 Azerbaijan -1,000 ton 1993
=108 Soviet Union -1,000 ton 1991
Former Spanish colonies average (profile) -1,941.176 ton 1991
=112 Indonesia -2,000 ton 2005
=112 Russia -2,000 ton 1999
=114 Venezuela -4,000 ton 2005
=114 Poland -4,000 ton 2005
=114 Trinidad and Tobago -4,000 ton 1997
117 Iran -5,000 ton 2005
118 Jordan -6,000 ton 2005
119 Senegal -7,000 ton 2005
=120 South Africa -9,000 ton 2005
=120 Cameroon -9,000 ton 1995
=122 Australia -14,000 ton 2005
=122 Netherlands Antilles -14,000 ton 2005
=122 Brazil -14,000 ton 2005
=122 Canada -14,000 ton 2005
126 Algeria -25,000 ton 2005
127 Netherlands -37,000 ton 2005

Citation

Energy > Aviation Gasoline > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Aviation Gasoline > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×