×

Energy > Aviation Gasoline > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 776,000 ton 2005
2 China 446,000 ton 2005
3 Soviet Union 379,000 ton 1991
4 Iran 95,000 ton 2005
5 Australia 91,000 ton 2005
6 Egypt 72,000 ton 1998
7 Canada 62,000 ton 2005
8 Fiji 49,000 ton 1996
9 United Kingdom 38,000 ton 2005
10 Russia 37,000 ton 2005
11 Brazil 35,000 ton 2005
12 Jordan 29,000 ton 2000
13 Mauritania 26,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) 21,952.38 ton 1993
14 Colombia 21,000 ton 2005
15 Mexico 20,000 ton 2005
=16 Martinique 19,000 ton 1998
=16 Kyrgyzstan 19,000 ton 1995
18 New Zealand 17,000 ton 2005
19 Germany 16,000 ton 2005
20 Netherlands 15,000 ton 2005
21 Venezuela 13,470 ton 2003
=22 Slovakia 12,000 ton 2005
=22 Argentina 12,000 ton 2005
24 Laos 11,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 10,000 ton 1995
=25 South Africa 9,000 ton 2005
=25 Spain 9,000 ton 2005
=25 Ethiopia 9,000 ton 2005
=28 Finland 8,000 ton 2005
=28 Netherlands Antilles 8,000 ton 2005
30 Papua New Guinea 7,000 ton 1998
=31 Israel 6,000 ton 2005
=31 Democratic Republic of the Congo 6,000 ton 2005
=31 Estonia 6,000 ton 2005
=31 Japan 6,000 ton 2005
=31 Sudan 6,000 ton 1997
=31 Tanzania 6,000 ton 1997
=31 Cameroon 6,000 ton 1995
=31 Thailand 6,000 ton 1994
=39 Liberia 5,000 ton 2005
=39 Burkina Faso 5,000 ton 2005
=39 Senegal 5,000 ton 2005
=39 Cote d'Ivoire 5,000 ton 1997
=39 Guatemala 5,000 ton 1995
=39 Haiti 5,000 ton 1994
=39 Latvia 5,000 ton 1993
=46 Chile 4,000 ton 2005
=46 Sweden 4,000 ton 2005
=46 Guinea 4,000 ton 2005
=46 Ecuador 4,000 ton 2003
=46 Honduras 4,000 ton 1995
=51 Romania 3,000 ton 2005
=51 Botswana 3,000 ton 2005
=51 Bolivia 3,000 ton 2005
=51 Lebanon 3,000 ton 2005
=51 Philippines 3,000 ton 2005
=51 Belize 3,000 ton 2005
=51 Cayman Islands 3,000 ton 2005
=51 Ukraine 3,000 ton 2005
=51 Costa Rica 3,000 ton 2005
=51 Portugal 3,000 ton 2005
=51 Libya 3,000 ton 2005
=51 Norway 3,000 ton 2004
=51 Zambia 3,000 ton 1998
=51 Dominican Republic 3,000 ton 1995
=51 Austria 3,000 ton 1994
=66 The Bahamas 2,000 ton 2005
=66 French Guiana 2,000 ton 2005
=66 Antigua and Barbuda 2,000 ton 2005
=66 Uruguay 2,000 ton 2005
=66 Hungary 2,000 ton 2005
=66 Belgium 2,000 ton 2005
=66 Uzbekistan 2,000 ton 2005
=66 Denmark 2,000 ton 2005
=66 Czech Republic 2,000 ton 2005
=66 Kenya 2,000 ton 2005
=66 Indonesia 2,000 ton 2005
=66 Namibia 2,000 ton 2005
=66 Cuba 2,000 ton 2004
=66 Guadeloupe 2,000 ton 1997
=66 Panama 2,000 ton 1997
=66 Malaysia 2,000 ton 1997
=66 El Salvador 2,000 ton 1995
=66 Pakistan 2,000 ton 1994
=66 Uganda 2,000 ton 1993
=66 Yugoslavia 2,000 ton 1991
=66 Faroe Islands 2,000 ton 1990
87 Paraguay 1,400 ton 2005
=88 Comoros 1,000 ton 2005
=88 Jamaica 1,000 ton 2005
=88 Gabon 1,000 ton 2005
=88 Iceland 1,000 ton 2005
=88 Kazakhstan 1,000 ton 2005
=88 Slovenia 1,000 ton 2005
=88 Sao Tome and Principe 1,000 ton 2005
=88 Lithuania 1,000 ton 2005
=88 Croatia 1,000 ton 2005
=88 Bulgaria 1,000 ton 2005
=88 Ireland 1,000 ton 2005
=88 Peru 1,000 ton 2005
=88 Zimbabwe 1,000 ton 2005
=88 Niger 1,000 ton 2004
=88 South Korea 1,000 ton 2004
=88 Ghana 1,000 ton 2004
=88 Tonga 1,000 ton 2000
=88 Singapore 1,000 ton 2000
=88 Taiwan 1,000 ton 1999
=88 Nicaragua 1,000 ton 1999
=88 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 1999
=88 Solomon Islands 1,000 ton 1998
=88 Palau 1,000 ton 1998
=88 Togo 1,000 ton 1998
=88 Algeria 1,000 ton 1998
=88 French Polynesia 1,000 ton 1998
=88 Kuwait 1,000 ton 1997
=88 Grenada 1,000 ton 1997
=88 Azerbaijan 1,000 ton 1997
=88 Trinidad and Tobago 1,000 ton 1997
=88 Nigeria 1,000 ton 1997
=88 Congo, Republic of the 1,000 ton 1997
=88 Syria 1,000 ton 1996
=88 Greece 1,000 ton 1995
=88 Madagascar 1,000 ton 1994
=88 Chad 1,000 ton 1993
=88 Suriname 1,000 ton 1993
=88 Burma 1,000 ton 1992
=88 Morocco 1,000 ton 1992
=88 Luxembourg 1,000 ton 1992
=88 Afghanistan 1,000 ton 1991
=88 Iraq 1,000 ton 1990
130 Malawi 200 ton 2003
131 Poland -1,000 ton 1999

Citation

Energy > Aviation Gasoline > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Aviation Gasoline > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×