×

Energy > Aviation Gasoline > Net inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 967,000 ton 2005
2 China 446,000 ton 2005
3 Egypt 72,000 ton 1998
4 Australia 71,000 ton 2005
5 Canada 63,000 ton 2005
6 United Kingdom 51,000 ton 2005
7 Brazil 39,000 ton 2005
8 Russia 37,000 ton 2005
9 Jordan 29,000 ton 2000
10 Mauritania 26,000 ton 2005
11 Colombia 21,000 ton 2005
12 Mexico 18,000 ton 2005
13 Germany 16,000 ton 2005
14 New Zealand 14,000 ton 2005
15 Venezuela 13,470 ton 2003
=16 Slovakia 12,000 ton 2005
=16 Argentina 12,000 ton 2005
18 Laos 11,000 ton 2005
=19 Spain 10,000 ton 2005
=19 Romania 10,000 ton 2005
=21 Ethiopia 9,000 ton 2005
=21 South Africa 9,000 ton 2005
23 Netherlands Antilles 8,000 ton 2005
24 Papua New Guinea 7,000 ton 1998
Former Spanish colonies average (profile) 6,944.44 ton 1995
=25 Israel 6,000 ton 2005
=25 Japan 6,000 ton 2005
=25 Estonia 6,000 ton 2005
=25 Tanzania 6,000 ton 1997
=25 Thailand 6,000 ton 1994
=25 Yugoslavia 6,000 ton 1990
=31 Liberia 5,000 ton 2005
=31 Burkina Faso 5,000 ton 2005
=31 Senegal 5,000 ton 2005
=31 Democratic Republic of the Congo 5,000 ton 1997
=31 Cote d'Ivoire 5,000 ton 1997
=31 Guatemala 5,000 ton 1995
=37 Chile 4,000 ton 2005
=37 Sweden 4,000 ton 2005
=37 Guinea 4,000 ton 2005
=37 Ecuador 4,000 ton 2003
=37 Honduras 4,000 ton 1995
=37 Nigeria 4,000 ton 1995
=43 Netherlands 3,000 ton 2005
=43 Botswana 3,000 ton 2005
=43 Bolivia 3,000 ton 2005
=43 Lebanon 3,000 ton 2005
=43 Portugal 3,000 ton 2005
=43 Philippines 3,000 ton 2005
=43 Belize 3,000 ton 2005
=43 Cayman Islands 3,000 ton 2005
=43 Ukraine 3,000 ton 2005
=43 Costa Rica 3,000 ton 2005
=43 Finland 3,000 ton 2005
=43 Libya 3,000 ton 2005
=43 Cuba 3,000 ton 2004
=43 Zambia 3,000 ton 1998
=43 Dominican Republic 3,000 ton 1995
=43 Austria 3,000 ton 1994
=43 Afghanistan 3,000 ton 1991
=60 Indonesia 2,000 ton 2005
=60 Namibia 2,000 ton 2005
=60 Norway 2,000 ton 2005
=60 The Bahamas 2,000 ton 2005
=60 Denmark 2,000 ton 2005
=60 French Guiana 2,000 ton 2005
=60 Antigua and Barbuda 2,000 ton 2005
=60 Uruguay 2,000 ton 2005
=60 Belgium 2,000 ton 2005
=60 Uzbekistan 2,000 ton 2005
=60 Ireland 2,000 ton 2005
=60 Czech Republic 2,000 ton 2005
=60 Kenya 2,000 ton 2005
=60 Panama 2,000 ton 1997
=60 Malaysia 2,000 ton 1997
=60 Cameroon 2,000 ton 1995
=60 El Salvador 2,000 ton 1995
=60 Pakistan 2,000 ton 1994
=60 Fiji 2,000 ton 1990
79 Paraguay 1,400 ton 2005
=80 Iceland 1,000 ton 2005
=80 Jamaica 1,000 ton 2005
=80 Gabon 1,000 ton 2005
=80 Kazakhstan 1,000 ton 2005
=80 Slovenia 1,000 ton 2005
=80 Sao Tome and Principe 1,000 ton 2005
=80 Lithuania 1,000 ton 2005
=80 Croatia 1,000 ton 2005
=80 Bulgaria 1,000 ton 2005
=80 Peru 1,000 ton 2005
=80 Zimbabwe 1,000 ton 2005
=80 Niger 1,000 ton 2004
=80 Ghana 1,000 ton 2004
=80 South Korea 1,000 ton 2004
=80 Singapore 1,000 ton 2000
=80 Taiwan 1,000 ton 1999
=80 Nicaragua 1,000 ton 1999
=80 Togo 1,000 ton 1998
=80 Kuwait 1,000 ton 1997
=80 Trinidad and Tobago 1,000 ton 1997
=80 Sudan 1,000 ton 1997
=80 Solomon Islands 1,000 ton 1997
=80 Latvia 1,000 ton 1993
=80 Suriname 1,000 ton 1993
=80 Greece 1,000 ton 1993
=80 Burma 1,000 ton 1992
=80 Morocco 1,000 ton 1992

Citation

Energy > Aviation Gasoline > Net inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Aviation Gasoline > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×