×

Energy > Bitumen Asphalt > Consumption for non-energy uses: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 33.02 million ton 2005
2 China 9.23 million ton 2005
3 Japan 5.71 million ton 2005
4 Russia 4.99 million ton 2005
5 India 3.5 million ton 2005
6 Iran 3.5 million ton 2005
7 Canada 3.49 million ton 2005
8 Germany 2.91 million ton 2005
9 Spain 2.59 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 2.12 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 2.1 million ton 2005
10 Saudi Arabia 1.93 million ton 2005
11 United Kingdom 1.91 million ton 2005
12 Turkey 1.77 million ton 2005
13 Brazil 1.44 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.32 million ton 2005
14 South Korea 1.31 million ton 2005
15 Czechoslovakia 1.22 million ton 1990
16 Poland 1.15 million ton 2005
17 Venezuela 1.12 million ton 2005
18 Egypt 905,000 ton 2005
OPEC countries average (profile) 870,777.78 ton 2005
19 Australia 843,000 ton 2005
20 South Africa 802,000 ton 2005
21 Thailand 780,000 ton 2005
22 Ukraine 742,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 741,400 ton 2005
23 Portugal 713,000 ton 2005
24 Belgium 693,000 ton 2005
25 Argentina 666,000 ton 2005
26 Austria 651,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 615,533.33 ton 2005
European Union average (profile) 586,920 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 577,466.67 ton 2005
27 Malaysia 555,000 ton 2005
28 Czech Republic 537,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 523,692.31 ton 2005
29 Chile 500,000 ton 2005
30 Iraq 491,000 ton 2005
31 Sweden 486,000 ton 2005
32 Taiwan 432,000 ton 2005
33 Indonesia 430,000 ton 2005
34 Algeria 402,000 ton 2005
35 Netherlands 378,000 ton 2005
36 Finland 364,000 ton 2005
37 Syria 350,000 ton 2005
38 Belarus 342,000 ton 2005
39 Hungary 313,000 ton 2005
40 Romania 310,000 ton 2005
41 Norway 308,000 ton 2005
42 Pakistan 280,000 ton 2005
=43 Greece 276,000 ton 2005
=43 Colombia 276,000 ton 1994
45 Ireland 264,000 ton 2005
46 Denmark 218,000 ton 2005
47 Croatia 204,000 ton 2005
=48 Kazakhstan 195,000 ton 2005
=48 Morocco 195,000 ton 2005
50 Bulgaria 183,000 ton 2005
51 Libya 169,000 ton 2005
52 Kuwait 153,000 ton 2005
53 Tunisia 145,000 ton 2005
54 Israel 138,000 ton 2005
55 Slovakia 134,000 ton 2005
56 New Zealand 131,000 ton 2005
57 Lithuania 129,000 ton 2005
58 Jordan 114,000 ton 2005
59 Yemen 113,000 ton 2005
60 Peru 107,000 ton 2001
61 Uzbekistan 104,000 ton 2005
62 Azerbaijan 97,000 ton 2005
63 Singapore 92,000 ton 2005
64 Albania 87,000 ton 2005
65 Yugoslavia 84,000 ton 2005
66 Hong Kong 82,000 ton 2005
67 Slovenia 78,000 ton 2005
68 Nigeria 71,000 ton 2005
69 Cyprus 69,000 ton 2005
70 Georgia 68,000 ton 2005
71 Latvia 60,000 ton 2005
72 Sri Lanka 56,000 ton 2005
73 Philippines 46,000 ton 2005
74 Bahrain 45,000 ton 2005
75 Cuba 43,000 ton 2005
=76 Estonia 41,000 ton 2005
=76 Uruguay 41,000 ton 2005
=76 Iceland 41,000 ton 2005
79 Reunion 30,000 ton 2005
80 Armenia 29,000 ton 2005
81 El Salvador 27,000 ton 1995
=82 Costa Rica 26,000 ton 2005
=82 Nicaragua 26,000 ton 1999
=84 Guadeloupe 16,000 ton 2005
=84 Oman 16,000 ton 2005
=86 Luxembourg 15,000 ton 2005
=86 Eritrea 15,000 ton 2005
=86 Brunei 15,000 ton 2005
89 Kyrgyzstan 14,000 ton 2005
90 Nepal 13,000 ton 2005
91 Dominican Republic 11,000 ton 1995
=92 Madagascar 10,000 ton 2005
=92 Mauritius 10,000 ton 2005
=92 Ethiopia 10,000 ton 1999
=92 Panama 10,000 ton 1995
=96 Jamaica 9,000 ton 2005
=96 Kenya 9,000 ton 2005
=96 Honduras 9,000 ton 1995
=99 Cote d'Ivoire 8,000 ton 2005
=99 Faroe Islands 8,000 ton 1990
=101 Angola 7,000 ton 2005
=101 Gabon 7,000 ton 2001
=101 Guatemala 7,000 ton 1995
=104 Netherlands Antilles 6,000 ton 2005
=104 Ghana 6,000 ton 2005
=106 Cameroon 5,000 ton 2005
=106 Congo, Republic of the 5,000 ton 2005
=106 Zambia 5,000 ton 2005
=106 Barbados 5,000 ton 1997
=106 Zimbabwe 5,000 ton 1995
=111 Rwanda 4,000 ton 2005
=111 Paraguay 4,000 ton 2003
=113 Malawi 3,000 ton 2005
=113 Senegal 3,000 ton 2005
=113 Namibia 3,000 ton 2005
=113 Djibouti 3,000 ton 2004
=117 Bolivia 2,000 ton 2005
=117 Togo 2,000 ton 1999
=119 Tajikistan 1,000 ton 2005
=119 Central African Republic 1,000 ton 2005
=119 Guinea 1,000 ton 2005
=119 French Guiana 1,000 ton 2005
=119 Chad 1,000 ton 2005
=119 Uganda 1,000 ton 2005
=119 Trinidad and Tobago 1,000 ton 2002
=119 Botswana 1,000 ton 1999
=119 Saint Lucia 1,000 ton 1997
=119 Saint Pierre and Miquelon 1,000 ton 1996
=119 Bhutan 1,000 ton 1991

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Consumption for non-energy uses: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Consumption for non-energy uses

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×