×

Energy > Charcoal > Consumption by households and other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Thailand 3.95 million ton 2005
2 Tanzania 2.51 million ton 2005
3 India 1.73 million ton 2005
4 Democratic Republic of the Congo 1.7 million ton 2005
5 Egypt 1.27 million ton 2005
6 Angola 1.18 million ton 2005
7 Nigeria 961,100 ton 2005
8 Brazil 914,000 ton 2005
9 Sudan 870,000 ton 2005
10 Zambia 832,000 ton 2005
11 Uganda 814,000 ton 2005
12 Somalia 795,000 ton 2005
=13 Algeria 645,000 ton 2005
=13 Ghana 645,000 ton 2005
15 Vietnam 631,000 ton 2005
16 Madagascar 575,000 ton 2002
17 Indonesia 537,000 ton 2005
18 Burkina Faso 500,000 ton 2005
19 Colombia 460,100 ton 2005
South Asia average (profile) 437,920 ton 2005
20 Malawi 435,600 ton 2005
21 Cote d'Ivoire 419,100 ton 2005
failed states average (profile) 408,253.07 ton 2005
22 Argentina 397,000 ton 2005
23 Mexico 384,000 ton 2005
24 Chad 350,000 ton 2005
25 Senegal 342,000 ton 2005
OPEC countries average (profile) 321,233.33 ton 2005
26 Togo 309,000 ton 2005
27 Guinea 305,000 ton 2005
28 Bangladesh 298,000 ton 2005
29 Chile 251,000 ton 2005
30 Dominican Republic 222,000 ton 2005
31 Tunisia 206,000 ton 2005
32 Benin 204,000 ton 2005
33 Liberia 186,000 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 162,177.33 ton 2005
34 South Africa 153,700 ton 2005
35 Paraguay 135,960 ton 2005
36 South Korea 130,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 129,372.53 ton 2005
37 Philippines 119,000 ton 2005
38 Uruguay 117,920 ton 2005
39 Mali 113,000 ton 2005
40 Eritrea 111,000 ton 2005
41 Cameroon 105,000 ton 2005
42 Mozambique 100,000 ton 2005
43 Morocco 98,660 ton 2005
44 Afghanistan 96,600 ton 2005
=45 China 96,000 ton 2005
=45 Ecuador 96,000 ton 2005
47 Peru 84,000 ton 2005
48 Nepal 70,000 ton 2005
49 Botswana 67,000 ton 2005
50 Pakistan 64,000 ton 2005
51 Cuba 62,000 ton 2005
52 Russia 58,000 ton 2005
53 Yemen 51,000 ton 2005
=54 Saudi Arabia 48,000 ton 2005
=54 Greece 48,000 ton 2005
=54 Rwanda 48,000 ton 2005
57 Slovakia 43,000 ton 2005
58 Iraq 41,000 ton 2005
59 Portugal 37,000 ton 2005
60 Jordan 35,000 ton 2005
61 Cambodia 32,670 ton 2005
62 Guatemala 31,000 ton 2005
63 Sri Lanka 30,000 ton 1998
64 Haiti 28,500 ton 2005
65 El Salvador 27,298 ton 2005
=66 Bolivia 23,000 ton 2005
=66 Denmark 23,000 ton 2005
68 Central African Republic 21,000 ton 2005
=69 Singapore 20,000 ton 2005
=69 Japan 20,000 ton 2005
=69 Australia 20,000 ton 2005
72 Burma 19,000 ton 2005
73 Honduras 17,800 ton 2005
74 Kenya 17,700 ton 2005
=75 Belgium 17,000 ton 2005
=75 Lebanon 17,000 ton 2005
77 Hong Kong 14,420 ton 2005
78 Nicaragua 14,000 ton 2005
=79 Austria 10,000 ton 2005
=79 Cyprus 10,000 ton 2005
=81 Romania 9,000 ton 2005
=81 Jamaica 9,000 ton 2005
=81 Zimbabwe 9,000 ton 2005
=81 Costa Rica 9,000 ton 2005
=81 Netherlands 9,000 ton 2005
=86 Latvia 8,000 ton 2005
=86 Ukraine 8,000 ton 2005
88 Israel 7,000 ton 2005
=89 Bhutan 6,000 ton 2005
=89 Malaysia 6,000 ton 2001
91 French Guiana 5,440 ton 2005
92 United Arab Emirates 5,000 ton 2005
93 Venezuela 4,000 ton 2005
=94 Kuwait 3,000 ton 2005
=94 Armenia 3,000 ton 2005
=94 Panama 3,000 ton 2005
=94 Congo, Republic of the 3,000 ton 2005
98 Guyana 2,259 ton 2005
=99 Grenada 2,000 ton 2005
=99 Iran 2,000 ton 2005
=99 Macau 2,000 ton 2005
=99 Hungary 2,000 ton 2005
=99 Trinidad and Tobago 2,000 ton 2005
104 Finland 1,800 ton 2005
105 Belarus 1,700 ton 2005
106 The Bahamas 1,400 ton 2005
=107 Slovenia 1,000 ton 2005
=107 Cape Verde 1,000 ton 2005
=107 Syria 1,000 ton 2005
=107 Bahrain 1,000 ton 2005
=107 Qatar 1,000 ton 2002
112 Reunion 650 ton 2005
113 Mauritius 500 ton 2005

Citation

Energy > Charcoal > Consumption by households and other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Charcoal > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×