×

Energy > Charcoal > Net inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Brazil 9.67 million ton 2005
2 Thailand 3.95 million ton 2005
3 Tanzania 2.51 million ton 2005
4 India 1.73 million ton 2005
5 Democratic Republic of the Congo 1.7 million ton 2005
6 Egypt 1.27 million ton 2005
7 Angola 1.18 million ton 2005
8 Nigeria 961,100 ton 2005
9 Sudan 872,000 ton 2005
10 Zambia 832,000 ton 2005
11 Uganda 814,000 ton 2005
12 Somalia 795,000 ton 2005
=13 Algeria 645,000 ton 2005
=13 Ghana 645,000 ton 2005
15 Vietnam 631,000 ton 2005
16 Madagascar 575,000 ton 2002
17 Indonesia 537,000 ton 2005
18 Burkina Faso 500,000 ton 2005
19 Colombia 477,000 ton 2005
South Asia average (profile) 437,920 ton 2005
20 Malawi 435,600 ton 2005
21 Niger 432,560 ton 2005
22 Cote d'Ivoire 419,100 ton 2005
failed states average (profile) 408,395.93 ton 2005
23 Argentina 397,000 ton 2005
24 Mexico 384,000 ton 2005
25 Chad 350,000 ton 2005
26 Senegal 342,000 ton 2005
OPEC countries average (profile) 321,233.33 ton 2005
27 Togo 309,000 ton 2005
28 Guinea 305,000 ton 2005
29 Bangladesh 298,000 ton 2005
30 Chile 251,000 ton 2005
Former French colonies average (profile) 226,126.36 ton 2002
31 Paraguay 225,780 ton 2005
32 Dominican Republic 222,000 ton 2005
33 Tunisia 206,000 ton 2005
34 Benin 204,000 ton 2005
35 Liberia 186,000 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 162,177.33 ton 2005
36 South Africa 153,700 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 135,042 ton 2005
37 South Korea 130,000 ton 2005
38 Philippines 119,000 ton 2005
39 Uruguay 118,920 ton 2005
40 Mali 113,000 ton 2005
41 Eritrea 111,000 ton 2005
42 Cameroon 105,000 ton 2005
43 Mozambique 100,000 ton 2005
44 Morocco 98,660 ton 2005
45 Afghanistan 96,600 ton 2005
=46 China 96,000 ton 2005
=46 Ecuador 96,000 ton 2005
48 Peru 84,000 ton 2005
49 Nepal 70,000 ton 2005
50 Botswana 67,000 ton 2005
51 Pakistan 64,000 ton 2005
52 Cuba 62,000 ton 2005
53 Russia 58,000 ton 2005
54 Yemen 51,000 ton 2005
=55 Saudi Arabia 48,000 ton 2005
=55 Greece 48,000 ton 2005
=55 Rwanda 48,000 ton 2005
58 Slovakia 43,000 ton 2005
59 Iraq 41,000 ton 2005
60 Portugal 37,000 ton 2005
61 Jordan 35,000 ton 2005
62 Cambodia 32,670 ton 2005
63 Guatemala 31,000 ton 2005
64 Sri Lanka 30,000 ton 1998
65 Haiti 28,500 ton 2005
66 El Salvador 27,298 ton 2005
=67 Bolivia 23,000 ton 2005
=67 Denmark 23,000 ton 2005
69 Central African Republic 21,000 ton 2005
=70 Singapore 20,000 ton 2005
=70 Japan 20,000 ton 2005
=70 Australia 20,000 ton 2005
73 Burma 19,000 ton 2005
74 Gabon 18,000 ton 2005
75 Honduras 17,800 ton 2005
76 Kenya 17,700 ton 2005
=77 Belgium 17,000 ton 2005
=77 Lebanon 17,000 ton 2005
79 Hong Kong 14,420 ton 2005
80 Nicaragua 14,000 ton 2005
=81 Austria 10,000 ton 2005
=81 Cyprus 10,000 ton 2005
=83 Romania 9,000 ton 2005
=83 Jamaica 9,000 ton 2005
=83 Zimbabwe 9,000 ton 2005
=83 Costa Rica 9,000 ton 2005
=83 Netherlands 9,000 ton 2005
=88 Latvia 8,000 ton 2005
=88 Ukraine 8,000 ton 2005
90 Israel 7,000 ton 2005
=91 Bhutan 6,000 ton 2005
=91 Malaysia 6,000 ton 2001
=91 Lithuania 6,000 ton 1993
94 French Guiana 5,440 ton 2005
95 United Arab Emirates 5,000 ton 2005
96 Venezuela 4,000 ton 2005
=97 Kuwait 3,000 ton 2005
=97 Armenia 3,000 ton 2005
=97 Panama 3,000 ton 2005
=97 Congo, Republic of the 3,000 ton 2005
101 Guyana 2,259 ton 2005
=102 Grenada 2,000 ton 2005
=102 Iran 2,000 ton 2005
=102 Macau 2,000 ton 2005
=102 Hungary 2,000 ton 2005
=102 Trinidad and Tobago 2,000 ton 2005
107 Finland 1,800 ton 2005
108 Belarus 1,700 ton 2005
109 The Bahamas 1,400 ton 2005
=110 Slovenia 1,000 ton 2005
=110 Cape Verde 1,000 ton 2005
=110 Syria 1,000 ton 2005
=110 Bahrain 1,000 ton 2005
=110 Qatar 1,000 ton 2002
115 Reunion 650 ton 2005
116 Mauritius 500 ton 2005

Citation

Energy > Charcoal > Net inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Charcoal > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×