×

Energy > Charcoal > Production from charcoal plants: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Brazil 9.89 million ton 2005
2 Thailand 3.92 million ton 2005
3 Ethiopia 3.22 million ton 2005
4 Tanzania 2.51 million ton 2005
5 India 1.73 million ton 2005
6 Democratic Republic of the Congo 1.7 million ton 2005
7 Egypt 1.28 million ton 2005
8 Angola 982,000 ton 2005
9 Nigeria 976,000 ton 2005
10 United States 940,000 ton 2005
11 Madagascar 910,000 ton 2005
12 Sudan 878,817 ton 2005
13 Zambia 868,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) 815,034.26 ton 2005
14 Uganda 814,000 ton 2005
15 Somalia 797,000 ton 2005
16 Indonesia 681,000 ton 2005
17 Ghana 647,000 ton 2005
18 Algeria 645,000 ton 2005
19 Vietnam 631,000 ton 2005
20 Argentina 526,000 ton 2005
21 Burkina Faso 500,000 ton 2005
22 Niger 499,560 ton 2005
23 Colombia 477,080 ton 2005
South Asia average (profile) 440,526.6 ton 2005
24 Malawi 435,600 ton 2005
25 Cote d'Ivoire 420,100 ton 2005
26 Mexico 384,000 ton 2005
failed states average (profile) 382,850.67 ton 2005
27 Chad 350,000 ton 2005
28 Senegal 342,000 ton 2005
29 Sierra Leone 336,000 ton 2005
30 Togo 309,000 ton 2005
31 Bangladesh 307,630 ton 2005
32 Guinea 305,000 ton 2005
33 Burundi 280,479 ton 2005
Former French colonies average (profile) 251,382.92 ton 2005
34 Chile 251,000 ton 2005
35 Paraguay 233,680 ton 2005
36 Dominican Republic 222,000 ton 2005
37 Tunisia 206,000 ton 2005
38 Benin 204,000 ton 2005
39 South Africa 188,900 ton 2005
40 Liberia 186,000 ton 2005
41 Mauritania 158,000 ton 2005
42 Philippines 156,000 ton 2005
43 North Korea 149,940 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 143,770.74 ton 2005
44 China 122,000 ton 2005
45 Uruguay 117,920 ton 2005
46 Eritrea 114,000 ton 2005
47 Mali 113,000 ton 2005
48 Cameroon 105,000 ton 2005
49 Mozambique 100,000 ton 2005
50 Morocco 98,660 ton 2005
51 Afghanistan 96,600 ton 2005
52 Ecuador 96,000 ton 2005
53 Poland 90,000 ton 2005
=54 Lesotho 87,000 ton 2005
=54 Moldova 87,000 ton 1998
56 Peru 84,000 ton 2005
57 Nepal 70,000 ton 2005
58 Botswana 67,000 ton 2005
59 Spain 65,000 ton 1999
60 Pakistan 64,000 ton 2005
61 Cuba 62,000 ton 2005
62 Russia 60,000 ton 2005
63 Albania 55,100 ton 2005
64 The Gambia 53,000 ton 2005
65 Yemen 51,000 ton 2005
66 Rwanda 48,000 ton 2005
67 Slovakia 43,000 ton 2005
68 Iraq 41,000 ton 2005
69 Singapore 35,000 ton 2005
70 Jordan 34,000 ton 2005
71 Cambodia 32,670 ton 2005
72 Guatemala 31,000 ton 2005
73 Burma 29,200 ton 2005
74 Haiti 28,500 ton 2005
75 Malaysia 27,808 ton 2005
76 Romania 26,000 ton 2005
77 Bulgaria 25,000 ton 2005
78 Australia 24,000 ton 2005
79 Bolivia 23,000 ton 2005
80 Ukraine 22,000 ton 2005
81 Central African Republic 21,000 ton 2005
82 Japan 20,000 ton 2005
=83 Portugal 19,000 ton 2005
=83 Laos 19,000 ton 2005
85 El Salvador 18,164 ton 2005
86 Gabon 18,000 ton 2005
87 Honduras 17,800 ton 2005
88 Kenya 17,700 ton 2005
89 Lebanon 15,000 ton 2005
=90 Latvia 14,000 ton 2005
=90 Nicaragua 14,000 ton 2005
92 South Korea 10,000 ton 2005
=93 Costa Rica 9,000 ton 2005
=93 Zimbabwe 9,000 ton 2005
=93 Jamaica 9,000 ton 2005
=96 Norway 7,000 ton 2005
=96 Suriname 7,000 ton 2005
98 Bhutan 6,403 ton 2005
=99 Netherlands 6,000 ton 2005
=99 Czech Republic 6,000 ton 2005
=99 New Zealand 6,000 ton 1990
102 Bosnia and Herzegovina 5,800 ton 2005
103 French Guiana 5,440 ton 2005
=104 Panama 5,000 ton 2005
=104 Estonia 5,000 ton 2005
=104 Croatia 5,000 ton 2002
=104 United Kingdom 5,000 ton 1999
108 Venezuela 4,000 ton 2005
109 Denmark 3,460 ton 1996
=110 Congo, Republic of the 3,000 ton 2005
=110 Greece 3,000 ton 2005
=110 Yugoslavia 3,000 ton 2005
113 Syria 2,700 ton 2005
114 Guyana 2,259 ton 2005
=115 Trinidad and Tobago 2,000 ton 2005
=115 Cyprus 2,000 ton 2005
=115 Iran 2,000 ton 2005
=115 Grenada 2,000 ton 2005
=115 Hungary 2,000 ton 2003
=120 Anguilla 1,000 ton 2005
=120 Lithuania 1,000 ton 2005
=120 Sweden 1,000 ton 2005
=120 Sri Lanka 1,000 ton 2005
124 Cape Verde 920 ton 2005
125 Belarus 700 ton 2005
126 Guinea-Bissau 500 ton 2005
127 Mauritius 300 ton 1999
128 Brunei 180 ton 1994

Citation

Energy > Charcoal > Production from charcoal plants: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Charcoal > Production from charcoal plants

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×