×

Energy > Coal > Additional resources per capita: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per capita for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Botswana 121,297.31 ton 1998
2 Australia 6,750.55 ton 1997
3 United Kingdom 3,291.83 ton 1993
4 United States 1,507.01 ton 2005
5 Russia 1,397.14 ton 2005
6 Canada 868.54 ton 1997
7 Swaziland 856.16 ton 1993
8 Poland 718.06 ton 2005
9 Zimbabwe 519.14 ton 1993
10 Colombia 373.59 ton 1993
11 China 308.2 ton 1993
12 New Zealand 227.87 ton 2005
13 Venezuela 196.7 ton 1997
14 Netherlands 176.16 ton 1997
15 Bulgaria 141.64 ton 1993
16 Belgium 140.46 ton 1990
17 India 139.68 ton 2005
18 South Africa 122.17 ton 1997
19 North Korea 121.4 ton 1997
20 Ukraine 109.75 ton 2005
21 Romania 99.06 ton 2005
22 Germany 97.79 ton 2005
23 Spain 75.79 ton 1997
24 Japan 49.29 ton 2005
25 New Caledonia 42.76 ton 1994
26 Tanzania 41.89 ton 2002
27 Hungary 29.54 ton 2005
28 Indonesia 26.88 ton 2005
29 Afghanistan 24.26 ton 1994
30 Mexico 21.38 ton 1993
31 Mozambique 9.7 ton 1995
32 Chile 8.96 ton 1993
33 Ireland 7.27 ton 1993
34 South Korea 5.92 ton 1997
35 Algeria 4.83 ton 2005
36 Turkey 4.12 ton 1997
37 Malaysia 3.96 ton 1993
38 Burma 2.72 ton 1993
39 Austria 0.377 ton 1997
40 Nigeria 0.204 ton 1993
41 Philippines 0.11 ton 1997
42 Pakistan 0.0317 ton 2005

Citation

Energy > Coal > Additional resources per capita: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Additional resources per capita

Follow us on Facebook to get interesting stats: