×

Energy > Coal > Changes in stocks: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 14.55 million ton 2005
2 India 10.28 million ton 2005
3 United States 4.75 million ton 2005
4 Russia 4.16 million ton 2005
5 United Kingdom 2.13 million ton 2005
6 Mexico 1.54 million ton 2005
7 Poland 1.47 million ton 2005
8 Colombia 1.29 million ton 2005
9 Taiwan 999,000 ton 2005
10 Germany 916,000 ton 2005
11 Israel 561,000 ton 2005
12 Spain 356,000 ton 2005
13 Austria 283,000 ton 2005
14 Slovakia 280,000 ton 2005
European Union average (profile) 230,695.65 ton 2005
15 Czechoslovakia 185,000 ton 1991
16 Sweden 130,000 ton 2005
17 Belgium 126,000 ton 2005
18 Finland 125,000 ton 2005
=19 Ukraine 122,000 ton 2005
=19 Chile 122,000 ton 2005
21 Japan 112,000 ton 2000
22 Turkey 109,000 ton 2005
23 Hungary 105,000 ton 2005
24 New Zealand 102,000 ton 2005
25 Romania 93,000 ton 2005
26 Zambia 71,000 ton 2005
=27 Ireland 70,000 ton 2005
=27 Greece 70,000 ton 2005
29 Czech Republic 35,000 ton 2005
30 Netherlands 32,000 ton 2005
31 Mauritius 15,000 ton 2005
32 Cyprus 11,000 ton 2005
=33 Cuba 8,000 ton 2005
=33 Panama 8,000 ton 1996
35 Lithuania 7,000 ton 2005
36 Haiti 6,000 ton 1991
37 Singapore 1,000 ton 1999
38 Honduras -780 ton 2005
39 Moldova -1,000 ton 2005
=40 Estonia -2,000 ton 2005
=40 Slovenia -2,000 ton 2000
=42 Georgia -3,000 ton 2001
=42 Thailand -3,000 ton 1999
=42 Botswana -3,000 ton 1991
45 Latvia -4,000 ton 2005
46 Fiji -5,000 ton 1990
47 Jamaica -8,000 ton 1993
48 Tanzania -11,000 ton 1994
49 Argentina -13,000 ton 2003
50 Uzbekistan -16,000 ton 1997
51 Zimbabwe -25,000 ton 2005
52 Belarus -29,000 ton 2005
53 Venezuela -42,000 ton 2001
54 Brazil -50,000 ton 2005
55 Philippines -57,000 ton 2002
56 Hong Kong -69,350 ton 2005
57 Algeria -90,000 ton 2005
58 Peru -92,000 ton 2005
59 Croatia -99,000 ton 2005
60 Morocco -136,000 ton 2002
61 Portugal -204,000 ton 2005
62 Bulgaria -264,000 ton 2005
63 Malaysia -279,180 ton 2005
64 Vietnam -300,000 ton 2001
65 Norway -323,000 ton 2005
66 Denmark -358,000 ton 2005
NATO countries average (profile) -476,863.636 ton 1998
Emerging markets average (profile) -567,000 ton 2001
67 Kazakhstan -609,000 ton 2000
68 Australia -1,715,000 ton 2005
69 Canada -2,070,000 ton 2005
70 South Africa -2,439,000 ton 2004
High income OECD countries average (profile) -2,623,576.923 ton 2000
71 South Korea -2,682,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) -4,345,363.636 ton 2000

Citation

Energy > Coal > Changes in stocks: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Changes in stocks

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×