×

Energy > Coal > Conversion in other energy-producing plants per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 South Africa 743.75 ton 2005
2 United States 415.55 ton 2005
3 Poland 153.25 ton 2005
4 Russia 134.68 ton 2005
5 South Korea 41.75 ton 2005
6 Ukraine 36.09 ton 2005
7 Finland 20.21 ton 2005
8 United Kingdom 11.94 ton 2005
9 Belarus 10.76 ton 2005
10 Ireland 10.34 ton 2005
11 Colombia 7.6 ton 1996
12 Hungary 7.14 ton 2005
13 Czech Republic 6.15 ton 2005
14 Latvia 3.91 ton 2005
15 Lithuania 3.22 ton 2005
16 Estonia 2.97 ton 2005
17 Bulgaria 2.42 ton 1998
18 Uzbekistan 1.58 ton 2000
19 Moldova 1.39 ton 2005
20 Germany 1.12 ton 2005
21 Slovakia 0.929 ton 2004
22 Austria 0.746 ton 2001
23 Belgium 0.668 ton 2005
24 Romania 0.462 ton 2005
25 Denmark 0.369 ton 2005
26 Japan 0.196 ton 2005
27 Spain 0.126 ton 1997
28 Indonesia 0.125 ton 2005
29 Sweden 0.111 ton 2004

Citation

Energy > Coal > Conversion in other energy-producing plants per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Conversion in other energy-producing plants per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: