×

Energy > Coal > Conversion to other forms of energy: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 1.36 billion ton 2005
2 United States 470.97 million ton 2005
3 India 341.98 million ton 2005
4 Japan 159.03 million ton 2005
5 South Africa 153.64 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 147.18 million ton 2005
6 Russia 127.22 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 90.87 million ton 2005
7 South Korea 72.75 million ton 2005
8 Poland 62.14 million ton 2005
9 Germany 60.44 million ton 2005
10 United Kingdom 59.35 million ton 2005
11 Ukraine 56.15 million ton 2005
12 Taiwan 51.53 million ton 2005
13 Kazakhstan 46.97 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 38.81 million ton 1999
14 Australia 33.96 million ton 2005
15 Spain 31.96 million ton 2005
16 Indonesia 25.7 million ton 2005
17 Czechoslovakia 23.7 million ton 1990
18 Brazil 14.83 million ton 2005
19 Canada 14.53 million ton 2005
NATO countries average (profile) 13.05 million ton 1999
20 Netherlands 12.9 million ton 2005
21 Israel 12.12 million ton 2005
European Union average (profile) 11.99 million ton 1999
22 Hong Kong 10.82 million ton 2005
23 Turkey 9.39 million ton 2005
24 Malaysia 8.79 million ton 2005
25 Czech Republic 7.62 million ton 2005
26 Belgium 6.84 million ton 2005
27 Denmark 5.91 million ton 2005
28 Morocco 5.84 million ton 2005
29 Portugal 5.44 million ton 2005
30 Slovakia 4.27 million ton 2005
31 Finland 4.19 million ton 2005
32 North Korea 4.02 million ton 2005
33 Vietnam 3.81 million ton 2005
34 Austria 3.79 million ton 2005
35 Chile 3.73 million ton 2005
36 Bulgaria 3.66 million ton 2005
37 Bosnia and Herzegovina 3.5 million ton 2005
38 Zimbabwe 3.03 million ton 2005
39 Philippines 2.85 million ton 2005
40 Sweden 2.69 million ton 2005
41 Romania 2.64 million ton 2005
42 Ireland 2.33 million ton 2005
43 Egypt 1.94 million ton 2005
44 Mexico 1.83 million ton 2005
45 Iran 1.45 million ton 2005
46 Argentina 1.42 million ton 2005
47 Colombia 1.39 million ton 2005
48 Hungary 1.03 million ton 2005
49 Croatia 888,000 ton 2005
50 Thailand 878,000 ton 2005
51 Algeria 779,000 ton 2005
52 Mongolia 753,000 ton 2005
53 Botswana 749,000 ton 2005
54 Pakistan 713,000 ton 2005
55 Dominican Republic 476,000 ton 2005
56 Guatemala 407,690 ton 2005
57 Slovenia 382,000 ton 1999
58 Peru 363,000 ton 2005
59 Kyrgyzstan 350,000 ton 2005
60 Mauritius 341,000 ton 2005
61 Niger 173,500 ton 2005
62 Belarus 104,000 ton 2005
63 Swaziland 80,000 ton 2005
64 Laos 64,824 ton 2005
65 Tanzania 46,000 ton 2005
=66 Greece 39,000 ton 2003
=66 Uzbekistan 39,000 ton 2000
68 Norway 25,000 ton 2005
69 Zambia 13,000 ton 2005
70 Lithuania 11,000 ton 2005
71 Nigeria 10,000 ton 1995
72 Venezuela 9,400 ton 2003
73 Latvia 9,000 ton 2005
74 Moldova 5,000 ton 2005
=75 Estonia 4,000 ton 2005
=75 Namibia 4,000 ton 2005
=77 Yugoslavia 3,000 ton 2005
=77 Malawi 3,000 ton 1998
79 Burma 2,000 ton 1994
80 Singapore 1,000 ton 1990

Citation

Energy > Coal > Conversion to other forms of energy: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Conversion to other forms of energy

Follow us on Facebook to get interesting stats: