×

Energy > Coal > Energy balance requirement per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kazakhstan 4,085.51 ton 2005
2 South Africa 3,716.29 ton 2005
3 Poland 2,107.61 ton 2005
4 Australia 1,756.82 ton 2005
5 Israel 1,749.47 ton 2005
6 United States 1,742.1 ton 2005
7 South Korea 1,649.63 ton 2005
8 China 1,645 ton 2005
9 Hong Kong 1,598.86 ton 2005
10 Japan 1,367.35 ton 2005
11 Ukraine 1,350.26 ton 2005
12 New Caledonia 1,237.24 ton 2005
13 Denmark 1,150.12 ton 2005
14 United Kingdom 1,026.18 ton 2005
15 North Korea 1,005.11 ton 2005
16 Russia 988.04 ton 2005
17 Slovakia 925 ton 2005
18 Bosnia and Herzegovina 913.96 ton 2005
19 Czech Republic 900.86 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 893.38 ton 2005
20 Finland 876.46 ton 2005
21 Malta 826.15 ton 1997
22 Netherlands 797.13 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 787.09 ton 2005
23 Germany 775.46 ton 2005
24 Spain 759.2 ton 2005
25 Belgium 713.26 ton 2005
Cold countries average (profile) 694.71 ton 2003
26 Ireland 689.92 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 587.38 ton 2003
27 Bulgaria 563.44 ton 2005
European Union average (profile) 547.49 ton 2005
NATO countries average (profile) 523.34 ton 2005
28 Portugal 519.08 ton 2005
29 Botswana 516.58 ton 2005
Emerging markets average (profile) 515.05 ton 2005
30 Austria 490.89 ton 2005
31 Mongolia 484.86 ton 2005
32 Canada 467.54 ton 2005
Eurozone average (profile) 466.96 ton 2005
33 Malaysia 440.33 ton 2005
34 Iceland 394.29 ton 2005
35 India 383.51 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 352.14 ton 2000
36 Sweden 339.99 ton 2005
37 Swaziland 325.9 ton 2005
38 Mauritius 292.78 ton 2005
39 Zimbabwe 291.02 ton 2005
40 Turkey 286.69 ton 2005
41 Chile 270.91 ton 2005
42 Luxembourg 238.63 ton 2005
43 Croatia 237.96 ton 2005
44 Morocco 224.06 ton 2005
45 Indonesia 184 ton 2005
46 Vietnam 176.11 ton 2005
47 Norway 171.96 ton 2005
48 Kyrgyzstan 171.81 ton 2005
49 Romania 140.56 ton 2005
50 Hungary 132.94 ton 2005
South Asia average (profile) 107.7 ton 2005
51 Brazil 107.47 ton 2005
52 Thailand 102.24 ton 2005
53 Bhutan 99.94 ton 2005
54 Colombia 96.62 ton 2005
55 Lithuania 83.18 ton 2005
56 Latvia 52.16 ton 2005
57 Laos 51.81 ton 2005
58 Dominican Republic 50.95 ton 2005
59 Greece 50.7 ton 2005
60 Cyprus 50.36 ton 2005
61 Lebanon 50.16 ton 2005
62 Pakistan 48.83 ton 2005
63 Moldova 46.45 ton 2005
64 New Zealand 41.85 ton 2005
65 Estonia 41.6 ton 2005
66 Philippines 41.55 ton 2005
67 Peru 38.78 ton 2005
68 Argentina 35.78 ton 2005
69 Guatemala 32.15 ton 2005
70 Iran 25.8 ton 2005
71 Egypt 25.77 ton 2005
72 Slovenia 24.49 ton 2005
73 Turkmenistan 23.43 ton 1996
74 Algeria 22.94 ton 2005
75 Jamaica 22.64 ton 2005
76 Belarus 17.39 ton 2005
77 Mexico 16.49 ton 2005
78 Fiji 14.59 ton 2005
79 Albania 14.51 ton 1992
80 Costa Rica 14.48 ton 2005
81 Panama 14.16 ton 2002
82 Zambia 14.04 ton 2005
83 Niger 13.8 ton 2005
84 Senegal 13.49 ton 2005
85 Tajikistan 13.37 ton 2005
86 Nepal 12.22 ton 2005
87 Armenia 8.89 ton 2003
88 Bangladesh 4.89 ton 2005
89 Sri Lanka 4.84 ton 2005
90 Honduras 4.58 ton 2005
91 Georgia 4.13 ton 2005
92 Malawi 4.02 ton 2005
93 Haiti 3.51 ton 1992
94 Kenya 3.02 ton 2005
95 Democratic Republic of the Congo 3.02 ton 2005
96 Uzbekistan 2.8 ton 2000
97 Burma 2.47 ton 2005
98 Namibia 1.97 ton 2005
99 Venezuela 1.95 ton 2005
100 Tanzania 1.93 ton 2005
101 Afghanistan 1.33 ton 2005
102 Mozambique 1.21 ton 2005
103 Cuba 1.15 ton 2005
104 Libya 1.02 ton 1997
105 Madagascar 0.547 ton 2005
106 Mauritania 0.392 ton 1998
107 Singapore 0.328 ton 1990
108 Uruguay 0.301 ton 2005
109 Papua New Guinea 0.196 ton 1998
110 Ghana 0.171 ton 1997
111 Azerbaijan 0.126 ton 1998
112 Tunisia 0.107 ton 1998
113 Cameroon 0.068 ton 1997
114 Nigeria 0.0573 ton 2005

Citation

Energy > Coal > Energy balance requirement per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Energy balance requirement per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×