×

Energy > Coal > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Israel 1,830.42 ton 2005
2 Hong Kong 1,588.68 ton 2005
3 South Korea 1,535.09 ton 2005
4 Japan 1,367.37 ton 2005
5 Netherlands 1,250.93 ton 2005
6 New Caledonia 1,237.24 ton 2005
7 Denmark 1,101.78 ton 2005
8 Slovakia 976.98 ton 2005
9 Finland 900.29 ton 2005
10 Belgium 840.19 ton 2005
11 Malta 826.15 ton 1997
12 United Kingdom 730.07 ton 2005
13 Ireland 708.43 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 573.81 ton 2005
14 Spain 570.44 ton 2005
15 Bulgaria 528.17 ton 2005
16 Austria 525.66 ton 2005
17 Portugal 499.74 ton 2005
Eurozone average (profile) 479.7 ton 2005
18 Germany 449.92 ton 2005
European Union average (profile) 428.47 ton 2005
19 Malaysia 405.84 ton 2005
20 Iceland 394.29 ton 2005
21 Canada 391.15 ton 2005
NATO countries average (profile) 389.48 ton 2005
22 Sweden 354.72 ton 2005
23 Mauritius 304.85 ton 2005
24 Turkey 256.26 ton 2005
25 Chile 245.08 ton 2005
26 Luxembourg 238.63 ton 2005
27 Morocco 224.06 ton 2005
28 Croatia 215.67 ton 2005
29 Kyrgyzstan 164.06 ton 2005
30 Ukraine 156.99 ton 2005
31 Russia 156.41 ton 2005
32 Romania 144.86 ton 2005
33 Norway 144.27 ton 2005
34 Hungary 143.45 ton 2005
35 Czech Republic 123.39 ton 2005
Emerging markets average (profile) 113.05 ton 2005
36 Thailand 102.24 ton 2005
37 Poland 88.35 ton 2005
38 United States 88.01 ton 2005
39 Lithuania 85.82 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 80.17 ton 1992
40 Bhutan 76.87 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 76.46 ton 2003
41 Brazil 73.59 ton 2005
42 Cyprus 61.01 ton 2005
43 Greece 58.18 ton 2005
44 Dominican Republic 50.95 ton 2005
45 Latvia 50.42 ton 2005
46 Lebanon 50.16 ton 2005
47 Moldova 46.17 ton 2005
48 Estonia 40.12 ton 2005
49 Philippines 39.48 ton 2005
50 South Africa 39.39 ton 2005
51 Argentina 37.29 ton 2005
52 Peru 33.91 ton 2005
South Asia average (profile) 33.12 ton 2005
53 India 32.71 ton 2005
54 Guatemala 32.15 ton 2005
55 Kazakhstan 28.92 ton 2005
56 Egypt 25.77 ton 2005
57 Slovenia 24.49 ton 2005
58 Turkmenistan 23.43 ton 1996
59 Jamaica 22.64 ton 2005
60 Algeria 20.29 ton 2005
61 China 20.07 ton 2005
62 Pakistan 17.99 ton 2005
63 New Zealand 15 ton 2005
64 Fiji 14.59 ton 2005
65 Albania 14.51 ton 1992
66 Costa Rica 14.48 ton 2005
67 Belarus 14.38 ton 2005
68 Mexico 14.25 ton 2005
69 Panama 14.16 ton 2002
70 Senegal 13.49 ton 2005
71 Nepal 11.78 ton 2005
72 Armenia 8.89 ton 2003
73 Iran 7.41 ton 2005
74 North Korea 7.35 ton 2005
75 Bangladesh 4.89 ton 2005
76 Sri Lanka 4.84 ton 2005
77 Honduras 4.46 ton 2005
78 Mongolia 4.13 ton 2001
79 Zimbabwe 4.09 ton 2005
80 Haiti 3.51 ton 1992
81 Kenya 3.02 ton 2005
82 Georgia 2.98 ton 2005
83 Namibia 1.97 ton 2005
84 Cuba 1.86 ton 2005
85 Vietnam 1.23 ton 2005
86 Mozambique 1.13 ton 1995
87 Botswana 1.07 ton 2005
88 Tajikistan 1.03 ton 2005
89 Libya 1.02 ton 1997
90 Venezuela 0.94 ton 1991
91 Democratic Republic of the Congo 0.796 ton 2005
92 Madagascar 0.547 ton 2005
93 Indonesia 0.437 ton 2005
94 Mauritania 0.392 ton 1998
95 Uruguay 0.301 ton 2005
96 Singapore 0.253 ton 1999
97 Uzbekistan 0.215 ton 1996
98 Papua New Guinea 0.196 ton 1998
99 Ghana 0.171 ton 1997
100 Malawi 0.155 ton 2005
101 Azerbaijan 0.126 ton 1998
102 Tunisia 0.107 ton 1998
103 Colombia 0.059 ton 2005
104 Burma 0.0423 ton 1998

Citation

Energy > Coal > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×