×

Energy > Coal > Net inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Hong Kong 895.48 ton 1999
2 North Korea 836.46 ton 2005
3 Kazakhstan 823.61 ton 2005
4 China 441.15 ton 2005
5 Poland 419.2 ton 2005
6 South Africa 414.59 ton 2005
7 Iceland 394.29 ton 2005
8 Luxembourg 238.63 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 181.23 ton 1999
9 Norway 149.46 ton 2005
10 Turkey 148.09 ton 2005
11 South Korea 147.37 ton 2005
12 Czech Republic 147.03 ton 2005
13 Japan 137.7 ton 2005
14 Ireland 133.9 ton 2005
15 Slovakia 132.91 ton 2005
16 Vietnam 129.9 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 125.23 ton 2003
17 Botswana 117.28 ton 2005
18 United States 112.09 ton 2005
Emerging markets average (profile) 105.96 ton 2005
19 Ukraine 104.23 ton 2005
20 Kyrgyzstan 104.02 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 101.35 ton 2005
NATO countries average (profile) 97.2 ton 2005
21 Australia 91.74 ton 2005
22 Russia 90.78 ton 2005
23 Bulgaria 90.05 ton 2005
24 Thailand 88.79 ton 2005
25 Malaysia 82.74 ton 2005
26 Lithuania 79.96 ton 2005
European Union average (profile) 76.64 ton 2005
27 Indonesia 69.52 ton 2005
28 India 64.8 ton 2005
29 Denmark 63.11 ton 2005
30 Sweden 62.9 ton 2005
Eurozone average (profile) 61.8 ton 2005
31 Colombia 59.23 ton 2005
32 Canada 56.82 ton 2005
33 Zimbabwe 54.6 ton 2005
34 Finland 53.94 ton 2005
35 Belgium 50.96 ton 2005
36 Greece 50.7 ton 2005
37 Cyprus 50.36 ton 2005
38 Lebanon 50.16 ton 2005
39 Latvia 47.82 ton 2005
40 Switzerland 47.6 ton 2000
41 Moldova 45.06 ton 2005
42 Pakistan 44.31 ton 2005
43 Germany 44.11 ton 2005
44 Chile 42.78 ton 2005
45 Mongolia 41.96 ton 2005
46 New Zealand 41.85 ton 2005
47 United Kingdom 41.4 ton 2005
48 Estonia 38.63 ton 2005
49 Croatia 38.05 ton 2005
50 Austria 30.87 ton 2005
51 Morocco 30.27 ton 2005
52 Hungary 29.74 ton 2005
53 Peru 27.16 ton 2005
54 Brazil 26.96 ton 2005
55 Spain 24.13 ton 2005
56 Jamaica 22.64 ton 2005
57 Slovenia 19.5 ton 2005
58 Mauritius 18.5 ton 2005
59 Romania 17.61 ton 2005
60 Swaziland 14.83 ton 1994
61 Fiji 14.59 ton 2005
62 Panama 14.16 ton 2002
63 Senegal 13.49 ton 2005
64 Tajikistan 13.37 ton 2005
65 Zambia 12.9 ton 2005
66 Nepal 12.22 ton 2005
67 Armenia 8.89 ton 2003
68 Philippines 7.06 ton 2005
69 Netherlands 6.74 ton 2005
70 Belarus 6.52 ton 2005
71 Iran 5.13 ton 2005
72 Bangladesh 4.89 ton 2005
73 Sri Lanka 4.84 ton 2005
74 Honduras 4.58 ton 2005
75 Georgia 4.13 ton 2005
76 Portugal 3.79 ton 2005
77 Haiti 3.51 ton 1992
78 Kenya 3.02 ton 2005
79 Democratic Republic of the Congo 3.02 ton 2005
80 Burma 2.47 ton 2005
81 Malawi 2.32 ton 2005
82 Venezuela 1.95 ton 2005
83 Argentina 1.77 ton 2001
84 Mozambique 1.21 ton 2005
85 Cuba 1.15 ton 2005
86 Azerbaijan 1.05 ton 1994
87 Uzbekistan 0.933 ton 2000
88 Israel 0.747 ton 2003
89 Tanzania 0.747 ton 2005
90 Niger 0.645 ton 2005
91 Madagascar 0.492 ton 2005
92 Mauritania 0.392 ton 1998
93 Uruguay 0.301 ton 2005
94 Ghana 0.171 ton 1997
95 Tunisia 0.107 ton 1998
96 Cameroon 0.068 ton 1997
97 Nigeria 0.0573 ton 2005

Citation

Energy > Coal > Net inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Net inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×