×

Energy > Coke Oven Coke > Net inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 56.66 million ton 2005
2 India 15.81 million ton 2005
3 Brazil 9.3 million ton 2005
4 Japan 4.92 million ton 2005
5 Russia 4.34 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 4.3 million ton 2005
6 Ukraine 3.19 million ton 2005
7 United States 2.96 million ton 2005
8 Mexico 1.89 million ton 2005
9 Germany 1.78 million ton 2005
10 South Korea 1.36 million ton 2004
11 Poland 1.3 million ton 2005
12 Kazakhstan 1.21 million ton 2005
13 Canada 1.17 million ton 2005
14 United Kingdom 1.17 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 883,360 ton 2003
15 Spain 756,000 ton 2005
16 Czech Republic 659,000 ton 2005
17 Yugoslavia 600,000 ton 2005
18 Taiwan 550,000 ton 2005
19 Austria 477,000 ton 2005
20 Belgium 470,000 ton 2005
21 Sweden 459,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 405,818.18 ton 2005
22 South Africa 381,000 ton 2005
23 Australia 367,000 ton 2005
24 Hungary 353,000 ton 2005
25 Chile 315,000 ton 2005
26 Finland 297,000 ton 2005
27 Norway 272,000 ton 2005
28 Turkey 267,000 ton 2005
29 Egypt 253,000 ton 2005
30 Iran 232,000 ton 2005
31 Bulgaria 172,000 ton 2005
32 Romania 166,000 ton 2005
33 Malaysia 162,000 ton 1997
34 Slovakia 152,000 ton 2005
35 Argentina 114,000 ton 2005
36 Venezuela 98,000 ton 1993
37 Algeria 97,000 ton 2005
38 Netherlands 95,000 ton 2005
39 Pakistan 79,000 ton 2005
40 Indonesia 70,000 ton 2005
41 Thailand 69,000 ton 2005
42 Belarus 67,000 ton 2005
43 Zimbabwe 62,000 ton 2005
44 Colombia 52,000 ton 2005
45 Peru 46,000 ton 2005
46 North Korea 35,000 ton 2005
=47 Denmark 33,000 ton 2005
=47 Iceland 33,000 ton 2005
49 Slovenia 31,000 ton 2005
50 Morocco 27,000 ton 1994
51 Tunisia 26,000 ton 2003
52 Democratic Republic of the Congo 24,000 ton 2005
53 Croatia 23,000 ton 2005
54 Lithuania 18,000 ton 2005
55 Luxembourg 16,000 ton 1997
56 Georgia 13,000 ton 2005
57 Zambia 10,000 ton 2005
58 Latvia 7,000 ton 2005
=59 Costa Rica 6,000 ton 2005
=59 Philippines 6,000 ton 2005
=59 Ireland 6,000 ton 1995
62 Portugal 5,000 ton 2005
63 Greece 4,000 ton 2005
=64 Cuba 3,000 ton 2005
=64 Nigeria 3,000 ton 2005
=64 Kyrgyzstan 3,000 ton 2002
=67 Moldova 2,000 ton 2005
=67 Uruguay 2,000 ton 2005
69 Panama 1,933 ton 2004
=70 Tajikistan 1,000 ton 2005
=70 Israel 1,000 ton 2005
=70 Sri Lanka 1,000 ton 2005
=70 Estonia 1,000 ton 2003
=70 Kenya 1,000 ton 2003
=70 Burma 1,000 ton 1995

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Net inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×