×

Energy > Coke Oven Coke > Production per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Ukraine 400.7 ton 2005
2 Czech Republic 355.91 ton 2005
3 Slovakia 355.86 ton 2005
4 Japan 343.7 ton 2005
5 Belgium 272.56 ton 2005
6 Poland 230.34 ton 2005
7 Russia 209.56 ton 2005
8 Australia 195.64 ton 2005
9 China 194.92 ton 2005
10 South Korea 185.61 ton 2005
11 Austria 174.65 ton 2005
12 Finland 170.41 ton 2005
13 Kazakhstan 164.52 ton 2005
14 Sweden 155.27 ton 2005
15 Netherlands 143.57 ton 2005
16 Canada 102.28 ton 2005
17 Germany 101.82 ton 2005
18 Bulgaria 99.61 ton 2005
19 Romania 87.41 ton 2005
20 United Kingdom 72.46 ton 2005
21 Hungary 64.74 ton 2005
22 Spain 61.34 ton 2005
23 Croatia 59.57 ton 1994
24 Chile 58.03 ton 2005
25 United States 51.33 ton 2005
26 Turkey 44.17 ton 2005
27 Brazil 41.75 ton 2005
28 South Africa 40.36 ton 2005
29 Zimbabwe 36.98 ton 2005
30 Argentina 30.56 ton 2005
31 Estonia 27.49 ton 2005
32 Egypt 22.68 ton 2005
33 Iran 16.54 ton 2005
34 Algeria 15.64 ton 2005
35 Mexico 13.47 ton 2005
36 India 11.87 ton 2005
37 Colombia 10.63 ton 2005
38 Portugal 6.51 ton 2001
39 Albania 6.38 ton 1992
40 North Korea 3.92 ton 1998
41 Pakistan 2.51 ton 2005
42 Peru 1.8 ton 2005
43 Zambia 0.872 ton 2005
44 Uruguay 0.312 ton 1994
45 New Zealand 0.286 ton 1991

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Production per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Production per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: