×

Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Germany 1.26 million ton 2005
2 Indonesia 1.2 million ton 1991
3 United States 916,000 ton 2005
4 Spain 875,000 ton 2005
5 Singapore 786,000 ton 2005
6 Venezuela 664,540 ton 2003
7 Netherlands 546,000 ton 2005
8 Japan 402,000 ton 2005
9 Cuba 377,000 ton 2005
10 Soviet Union 300,000 ton 1990
11 Ecuador 297,133.8 ton 2004
12 Denmark 296,000 ton 2005
13 Greece 271,000 ton 2005
14 Belgium 269,000 ton 2005
15 Malaysia 239,250 ton 2005
Eurozone average (profile) 236,600 ton 2005
16 Kazakhstan 235,000 ton 2005
17 Czechoslovakia 216,000 ton 1991
18 Mexico 205,000 ton 2005
19 Algeria 204,000 ton 2003
20 Sweden 194,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 182,407.41 ton 2005
21 Russia 164,000 ton 2005
European Union average (profile) 163,400 ton 2005
NATO countries average (profile) 156,083.33 ton 2005
22 Poland 149,000 ton 2005
23 Ireland 136,000 ton 2005
24 Bulgaria 120,000 ton 2005
=25 Norway 107,000 ton 2005
=25 Iraq 107,000 ton 2005
=27 Canada 101,000 ton 2005
=27 Finland 101,000 ton 2005
29 Kuwait 100,000 ton 1990
30 Guatemala 94,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 87,136.36 ton 2005
31 Chile 84,000 ton 2005
32 Jordan 76,000 ton 2005
33 Cote d'Ivoire 72,000 ton 1998
34 Saudi Arabia 64,000 ton 2005
35 Lithuania 63,000 ton 2005
36 Portugal 59,000 ton 2005
=37 Trinidad and Tobago 51,000 ton 2005
=37 Hungary 51,000 ton 2005
39 Slovakia 41,000 ton 2005
=40 Bolivia 37,000 ton 2005
=40 Gibraltar 37,000 ton 1992
42 Jamaica 35,000 ton 2005
43 Bahrain 33,000 ton 2005
44 Peru 31,000 ton 2005
45 The Bahamas 30,000 ton 2003
Former Spanish colonies average (profile) 29,470.59 ton 1996
46 Latvia 29,000 ton 2005
47 Slovenia 24,000 ton 2005
48 Israel 23,000 ton 1999
=49 Malta 20,000 ton 2000
=49 Oman 20,000 ton 1998
51 Cyprus 17,000 ton 2005
52 Morocco 14,000 ton 2005
53 Haiti 11,814.8 ton 1999
54 Czech Republic 11,000 ton 2005
=55 Croatia 10,000 ton 2005
=55 Macau 10,000 ton 2005
=55 Yemen 10,000 ton 1992
58 Azerbaijan 7,000 ton 2005
59 Sri Lanka 6,000 ton 2005
=60 Belarus 5,000 ton 2005
=60 Uruguay 5,000 ton 2005
62 El Salvador 4,624.44 ton 2005
=63 Brunei 4,000 ton 2005
=63 Dominican Republic 4,000 ton 2005
=65 Burundi 2,000 ton 2001
=65 Chad 2,000 ton 1996
=65 Seychelles 2,000 ton 1992
=65 Guinea 2,000 ton 1992
=69 Ghana 1,000 ton 1992
=69 Burkina Faso 1,000 ton 1990
=69 Central African Republic 1,000 ton 1990
72 Guyana -643.101 ton 2000
73 Nigeria -760 ton 2005
74 Costa Rica -789.5 ton 2005
=75 Togo -1,000 ton 2005
=75 Nicaragua -1,000 ton 2005
=75 Barbados -1,000 ton 2000
=75 Nepal -1,000 ton 1997
79 Hong Kong -1,500 ton 2005
80 Moldova -2,000 ton 2005
81 Senegal -3,000 ton 2005
82 Cameroon -4,000 ton 2005
83 Zambia -6,000 ton 1997
84 Luxembourg -10,000 ton 2005
85 Iceland -11,000 ton 2005
=86 Burma -12,000 ton 2003
=86 Albania -12,000 ton 1994
88 Estonia -15,000 ton 2005
89 Mauritius -17,000 ton 2005
90 Taiwan -18,000 ton 2005
91 Honduras -18,980 ton 2005
=92 Argentina -23,000 ton 2005
=92 Georgia -23,000 ton 2003
94 Eritrea -25,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) -26,832.28 ton 2005
95 Paraguay -27,590 ton 2005
96 Benin -30,000 ton 2005
97 Australia -36,000 ton 2005
98 Gabon -37,000 ton 2000
99 New Zealand -39,000 ton 2005
100 Lebanon -48,000 ton 2005
101 Austria -50,000 ton 2005
102 Mozambique -51,600 ton 2005
103 Pakistan -72,000 ton 2004
104 Romania -74,000 ton 2005
105 China -77,000 ton 2005
106 Zimbabwe -85,000 ton 2003
107 Ukraine -89,000 ton 2005
108 Philippines -90,000 ton 2005
109 Sudan -100,000 ton 2005
110 Tunisia -110,000 ton 2005
111 Panama -121,000 ton 2004
112 Brazil -137,000 ton 2005
113 Turkey -138,000 ton 2005
114 Colombia -179,895.6 ton 2005
115 Bangladesh -209,000 ton 1998
116 Uzbekistan -221,000 ton 1997
117 Ethiopia -224,000 ton 2005
118 United Kingdom -284,000 ton 2005
119 South Korea -468,000 ton 2005
120 Thailand -849,000 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×