×

Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 459.47 ton 1990
2 Kuwait 48.55 ton 1990
3 Bahrain 37.33 ton 1993
4 Chile 22.28 ton 1993
5 Hungary 22.11 ton 1993
6 Cyprus 18.32 ton 1993
7 Jordan 17.92 ton 1993
8 Ukraine 8.9 ton 1992
9 Germany 6.42 ton 1993
10 Czech Republic 5.81 ton 1993
11 Panama 5.67 ton 1993
12 Ireland 5.31 ton 1993
13 Sweden 5.16 ton 1993
14 Indonesia 4.97 ton 1994
15 Greece 4.87 ton 1993
16 New Zealand 4.76 ton 1993
17 Austria 4.43 ton 1993
18 Algeria 3.69 ton 1993
19 Spain 3.04 ton 1993
20 Portugal 3.01 ton 1993
21 South Korea 2.27 ton 1994
22 Malaysia 2.08 ton 1994
23 Jamaica 2.05 ton 1993
24 United Kingdom 1.89 ton 1993
25 Argentina 1.8 ton 1994
26 Belarus 1.76 ton 1993
27 Philippines 1.47 ton 1994
28 China 1.06 ton 1994
29 Japan 0.968 ton 1994
30 El Salvador 0.715 ton 1993
31 Turkey 0.458 ton 1993
32 Nicaragua 0.449 ton 1993
33 Slovakia 0.376 ton 1993
34 Peru 0.213 ton 1994
35 United States 0.192 ton 1993
36 Senegal 0.133 ton 1990
37 Cote d'Ivoire 0.0825 ton 1990
38 Ghana 0.0646 ton 1992
39 Bangladesh -0.0426 ton 1994
40 Poland -0.078 ton 1993
41 Belgium -0.297 ton 1993
42 Sri Lanka -0.335 ton 1994
43 Lithuania -0.543 ton 1993
44 Mexico -0.666 ton 1993
45 Dominican Republic -0.78 ton 1993
46 Croatia -1.078 ton 1993
47 Romania -1.142 ton 1993
48 Colombia -1.214 ton 1992
49 Russia -1.326 ton 1993
50 Burma -2.171 ton 1994
51 Thailand -2.411 ton 1994
52 Brazil -2.592 ton 2002
53 Costa Rica -2.717 ton 1993
54 Morocco -3.115 ton 1993
55 Uruguay -3.749 ton 1994
56 Bulgaria -4.567 ton 1992
57 Venezuela -4.726 ton 1993
58 Canada -4.786 ton 1993
59 Barbados -7.642 ton 1993
60 Australia -9.339 ton 1993
61 Tunisia -10.459 ton 1991
62 Paraguay -10.477 ton 1993
63 Norway -16.234 ton 1993
64 Netherlands -24.002 ton 1993
65 Finland -31.58 ton 1993
66 Denmark -52.808 ton 1993
67 Trinidad and Tobago -81.967 ton 1993

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Changes in stocks at producers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: