×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Luxembourg 548.2 ton 2005
2 Belgium 327.33 ton 2005
3 Greece 269.27 ton 2005
4 Germany 186.66 ton 2005
5 Austria 176.11 ton 2005
6 Slovenia 172.46 ton 2005
7 Finland 116.09 ton 2005
8 Lebanon 105.35 ton 2005
9 Denmark 103.15 ton 2005
European Union average (profile) 98.22 ton 2005
NATO countries average (profile) 85.96 ton 2005
10 Cyprus 80.38 ton 2005
11 Morocco 79.26 ton 1997
12 Algeria 73.61 ton 2005
13 United States 60.65 ton 2005
14 Canada 59.54 ton 2005
15 Spain 57.61 ton 2005
16 Ireland 57.21 ton 2005
17 Croatia 56.96 ton 2005
18 Jordan 54.33 ton 2005
19 Sweden 44.08 ton 2005
20 Estonia 34.92 ton 2005
21 Belarus 31.46 ton 2005
22 Moldova 31.43 ton 2005
23 Norway 21.63 ton 2005
24 Russia 19.3 ton 2005
25 Iran 19.24 ton 2005
26 Barbados 18.46 ton 2003
27 Iceland 16.85 ton 2005
28 Poland 11.79 ton 2005
29 Israel 11.32 ton 1991
30 Latvia 11.3 ton 2005
31 Grenada 9.71 ton 2005
32 Albania 7.82 ton 2005
33 China 7.79 ton 2005
34 Dominican Republic 7.49 ton 2005
35 South Korea 6.75 ton 2005
36 Angola 5.38 ton 2005
37 Guatemala 4.41 ton 1996
38 Suriname 4 ton 2005
39 Trinidad and Tobago 3.86 ton 2005
40 Tunisia 3.39 ton 2005
41 Brunei 3.01 ton 2000
42 Burma 2.81 ton 2005
43 United Kingdom 2.34 ton 2005
44 Netherlands 2.21 ton 2005
45 Central African Republic 1.72 ton 1990
46 Jamaica 1.58 ton 1997
47 Australia 1.57 ton 2005
48 Sudan 1.44 ton 1999
49 El Salvador 1.16 ton 2005
50 Zimbabwe 1.02 ton 1991
51 India 0.65 ton 1999
52 Chile 0.612 ton 2005
53 Georgia 0.459 ton 2005
54 Mexico 0.364 ton 1991
55 Costa Rica 0.302 ton 1993
56 Uruguay 0.301 ton 2005
57 Lithuania 0.293 ton 2005
58 New Zealand 0.259 ton 2000
59 Hungary 0.198 ton 2005
60 Uzbekistan 0.191 ton 2005
61 Portugal 0.19 ton 2005
62 Romania 0.185 ton 2005
63 Peru 0.18 ton 2005
64 Philippines 0.161 ton 2002
65 Vietnam 0.146 ton 2005
66 Bulgaria 0.129 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by households per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: