×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by industry and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 19.49 million ton 2005
2 China 16.96 million ton 2005
3 Japan 10.46 million ton 2005
4 India 10.17 million ton 2005
5 Indonesia 6.08 million ton 2005
6 Malaysia 3.44 million ton 2005
7 Canada 3.36 million ton 2005
8 United Kingdom 3.29 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 3.08 million ton 2005
9 Australia 2.24 million ton 2005
10 Germany 2.17 million ton 2005
11 Venezuela 2.01 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 2 million ton 2005
12 Iraq 1.92 million ton 2005
13 Egypt 1.9 million ton 2005
14 Russia 1.86 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 1.81 million ton 2005
15 Iran 1.8 million ton 2005
16 Spain 1.7 million ton 2005
17 Chile 1.34 million ton 2005
18 Syria 1.33 million ton 2005
19 Vietnam 1.2 million ton 2005
20 Austria 1.12 million ton 2005
21 Ukraine 1.08 million ton 2005
22 Mexico 1.03 million ton 2005
23 South Korea 928,000 ton 2005
24 Kazakhstan 922,000 ton 2005
25 Thailand 917,000 ton 2005
26 Algeria 887,000 ton 2005
27 South Africa 810,000 ton 2005
28 Pakistan 782,000 ton 2005
29 Brazil 682,000 ton 2005
30 Finland 584,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 576,840 ton 2005
31 Yemen 575,000 ton 2005
32 Philippines 573,000 ton 2005
33 Hong Kong 528,000 ton 2005
34 Poland 523,000 ton 2005
European Union average (profile) 507,480 ton 2005
Eurozone average (profile) 490,466.67 ton 2005
35 Cuba 452,000 ton 2005
36 Peru 447,000 ton 2005
37 Greece 439,000 ton 2005
38 Jordan 428,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 427,028.67 ton 2005
39 Colombia 414,325 ton 2005
40 Sweden 397,000 ton 2005
41 Lebanon 386,000 ton 2005
42 Denmark 383,000 ton 2005
43 Portugal 370,000 ton 2005
44 Romania 360,000 ton 2005
45 Ecuador 356,000 ton 2005
46 Kuwait 332,000 ton 2005
47 Norway 315,000 ton 2005
48 Turkey 290,000 ton 2005
=49 Belgium 283,000 ton 2005
=49 New Zealand 283,000 ton 2005
51 Ethiopia 251,000 ton 2005
52 Honduras 247,020 ton 2005
53 Dominican Republic 237,000 ton 2005
54 Yugoslavia 215,000 ton 2005
55 Cameroon 212,000 ton 1990
56 Ghana 194,000 ton 2005
57 Panama 190,000 ton 2005
58 Ireland 185,000 ton 2005
=59 Netherlands 168,000 ton 2005
=59 Tunisia 168,000 ton 2005
61 Croatia 163,000 ton 2005
62 Fiji 160,000 ton 2005
63 Cote d'Ivoire 159,000 ton 2005
64 Israel 149,000 ton 2005
=65 Guatemala 141,000 ton 2005
=65 Kenya 141,000 ton 2005
67 Papua New Guinea 135,000 ton 2005
68 Taiwan 131,000 ton 2005
=69 Uzbekistan 130,000 ton 2005
=69 Gabon 130,000 ton 2005
71 Azerbaijan 128,000 ton 2005
72 Haiti 114,000 ton 2005
73 Slovenia 111,000 ton 2005
74 Belarus 110,000 ton 2005
75 Zambia 96,000 ton 2005
=76 Botswana 90,000 ton 2005
=76 Angola 90,000 ton 2005
=76 Burma 90,000 ton 2005
79 Senegal 88,000 ton 2005
80 Iceland 86,000 ton 2005
81 Bulgaria 80,000 ton 2005
82 Argentina 75,000 ton 2005
83 Sri Lanka 73,000 ton 2005
=84 Guinea 72,000 ton 2005
=84 Luxembourg 72,000 ton 2005
86 El Salvador 68,171 ton 2005
87 Czech Republic 64,000 ton 2005
88 Namibia 62,000 ton 2005
89 Bangladesh 60,000 ton 2005
90 Sudan 59,000 ton 2005
91 Zimbabwe 55,000 ton 2005
92 Mozambique 53,000 ton 2005
93 Nicaragua 51,000 ton 2005
94 Estonia 50,000 ton 2005
95 Cyprus 47,000 ton 2005
96 Nigeria 46,000 ton 2005
=97 Trinidad and Tobago 44,000 ton 2005
=97 Brunei 44,000 ton 2005
99 Mauritius 41,000 ton 2005
=100 Hungary 37,000 ton 2005
=100 Lithuania 37,000 ton 2005
102 Costa Rica 36,000 ton 2005
103 Latvia 33,000 ton 2005
104 Suriname 32,000 ton 2005
105 Jamaica 24,000 ton 2005
106 Sao Tome and Principe 21,000 ton 2005
107 Albania 20,000 ton 2005
108 Slovakia 19,000 ton 2005
=109 Belize 15,000 ton 2005
=109 Cape Verde 15,000 ton 2005
111 Macau 14,000 ton 2005
=112 Equatorial Guinea 12,000 ton 1993
=112 Guinea-Bissau 12,000 ton 1991
114 Barbados 8,499 ton 2005
115 Uruguay 8,000 ton 2005
=116 Moldova 7,000 ton 2005
=116 Bolivia 7,000 ton 2005
118 Guyana 5,470 ton 2005
119 Nepal 4,000 ton 2005
120 Falkland Islands (Islas Malvinas) 3,000 ton 2005
=121 Georgia 2,000 ton 2005
=121 Togo 2,000 ton 2005
=123 Eritrea 1,000 ton 2005
=123 Benin 1,000 ton 2005
=123 Niger 1,000 ton 2005
=123 Grenada 1,000 ton 2005
=123 Paraguay 1,000 ton 1996

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by industry and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by industry and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×