×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by mining industry > Energy commodities per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Australia 44.47 ton 2005
2 Estonia 15.6 ton 2005
3 Peru 4.13 ton 1999
4 Dominican Republic 2.42 ton 1997
5 Venezuela 1.71 ton 2004
6 Niger 1.52 ton 2005
7 Spain 1.5 ton 1999
8 Zimbabwe 1.4 ton 1994
9 Russia 1.38 ton 2005
10 Norway 1.11 ton 2000
11 Belgium 1.06 ton 2003
12 India 0.976 ton 1999
13 Ukraine 0.785 ton 2005
14 Czech Republic 0.782 ton 2005
15 Poland 0.55 ton 2005
16 Bulgaria 0.365 ton 1999
17 Philippines 0.358 ton 2002
18 Thailand 0.259 ton 2005
19 Portugal 0.2 ton 1993
20 Slovakia 0.186 ton 2004
21 Romania 0.139 ton 2005
22 Germany 0.121 ton 2005
23 Hungary 0.0968 ton 1995
24 South Korea 0.0831 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by mining industry > Energy commodities per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by mining industry > Energy commodities per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: