×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in inland and coastal waterways per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Greenland 1,510.49 ton 2005
2 Bermuda 187.05 ton 2005
3 Norway 156.38 ton 2005
4 Macau 96.12 ton 2005
5 Trinidad and Tobago 61.41 ton 1992
6 Cuba 38.42 ton 1994
7 Spain 33.14 ton 2005
8 Greece 29.54 ton 2005
9 Canada 27.67 ton 2005
10 Chile 20.81 ton 2005
11 Finland 20.4 ton 2005
12 Iceland 20.22 ton 2005
13 Gabon 19.34 ton 1997
14 Denmark 18.82 ton 2005
15 United Kingdom 15.28 ton 2005
16 Belgium 14.12 ton 2005
17 Netherlands 12.38 ton 2005
18 Japan 10.03 ton 2005
19 Namibia 9.87 ton 2005
20 Estonia 8.17 ton 2005
21 Solomon Islands 8.12 ton 1996
22 Sweden 7.75 ton 2005
23 Croatia 7.2 ton 2005
24 Senegal 7.12 ton 2003
25 Morocco 6.9 ton 2005
26 Mexico 6.71 ton 2005
27 Indonesia 6.62 ton 2005
28 South Korea 6.05 ton 2005
29 United States 6.02 ton 1993
30 Latvia 5.99 ton 2002
31 Ecuador 5.66 ton 2005
32 Russia 5.27 ton 2005
33 Albania 5.01 ton 2005
34 China 4.97 ton 2005
35 Turkey 4.35 ton 2005
36 Philippines 4.25 ton 2005
37 Germany 3.82 ton 2005
38 Nicaragua 3.58 ton 1999
39 Australia 3.58 ton 2005
40 Colombia 3.41 ton 2005
41 Ukraine 2.76 ton 2005
42 Cote d'Ivoire 2.47 ton 2005
43 Portugal 2.37 ton 2005
44 Thailand 1.88 ton 2005
45 Romania 1.85 ton 2005
46 Bolivia 1.82 ton 2005
47 Ghana 1.78 ton 2005
48 Brazil 1.75 ton 2005
49 Bangladesh 1.65 ton 2005
50 Lithuania 1.46 ton 2005
51 Mozambique 1.14 ton 2005
52 Austria 1.09 ton 2005
53 Sri Lanka 1.02 ton 2005
54 Czech Republic 0.488 ton 2005
55 Costa Rica 0.463 ton 2005
56 Moldova 0.274 ton 1998
57 India 0.257 ton 2005
58 Bulgaria 0.242 ton 1998
59 Ireland 0.24 ton 2005
60 Kazakhstan 0.198 ton 2005
61 Nigeria 0.158 ton 2005
62 Belarus 0.101 ton 2001
63 Hungary 0.0991 ton 2005
64 Sudan 0.0633 ton 2005
65 Poland 0.0524 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in inland and coastal waterways per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption in inland and coastal waterways per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: