×

Energy > Gas-diesel oils > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Luxembourg 4,478.05 ton 2005
2 Greenland 2,950.73 ton 2005
3 Cayman Islands 2,714.76 ton 2005
4 Seychelles 2,412.55 ton 2005
5 Bermuda 1,714.62 ton 2005
6 Iceland 1,408.67 ton 2005
7 The Bahamas 1,100.01 ton 2005
8 Belgium 925.03 ton 2005
9 Singapore 904.87 ton 2005
10 Slovenia 820.31 ton 2005
Eurozone average (profile) 701.79 ton 2005
11 Fiji 673.57 ton 2005
12 Maldives 672.1 ton 2005
13 Antigua and Barbuda 654.03 ton 2005
14 Austria 614.38 ton 2005
15 Netherlands 591.3 ton 2005
16 Cyprus 583.97 ton 2005
17 Palau 552.57 ton 2005
18 Marshall Islands 544.87 ton 2005
19 New Caledonia 541.83 ton 2005
20 Ireland 521.16 ton 2005
21 Hong Kong 515.47 ton 2005
22 French Polynesia 510.04 ton 2005
European Union average (profile) 478.63 ton 2005
23 Finland 475.02 ton 2005
24 Saint Kitts and Nevis 468.06 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 459.28 ton 2005
NATO countries average (profile) 458.05 ton 2005
25 United Arab Emirates 449.04 ton 2005
26 Estonia 435.33 ton 2005
27 Macau 420.81 ton 2005
28 Malta 406.1 ton 2005
29 Lebanon 398.31 ton 2005
Cold countries average (profile) 397.67 ton 2005
30 Latvia 391.22 ton 2005
31 Denmark 388.42 ton 2005
32 Saint Lucia 380.88 ton 2005
33 Belize 378.79 ton 2005
34 Saint Vincent and the Grenadines 367.82 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 357.59 ton 2005
35 Grenada 349.68 ton 2005
36 Guyana 345.41 ton 2005
37 Greece 338.35 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 329.17 ton 2005
Catholic countries average (profile) 326.28 ton 2005
38 Spain 304.55 ton 2005
39 Dominica 297.69 ton 2005
40 Barbados 290.4 ton 2005
41 Suriname 280.27 ton 2005
42 Aruba 269.92 ton 2005
43 Mauritius 265.43 ton 2005
44 Namibia 219.53 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 217.21 ton 2005
45 Sweden 206.77 ton 2005
46 Tonga 198.1 ton 2005
Former British colonies average (profile) 197.1 ton 2005
47 Albania 188.35 ton 2005
48 Jamaica 187.14 ton 2005
49 Panama 181.82 ton 2005
50 New Zealand 171.51 ton 2005
51 Germany 165.06 ton 2005
52 Australia 163.18 ton 2005
East Asia and Pacific average (profile) 151.57 ton 2005
53 Botswana 149.8 ton 2005
54 Costa Rica 145.94 ton 2005
55 Jordan 145.07 ton 2005
56 Sao Tome and Principe 142.29 ton 2005
57 Paraguay 134.52 ton 2005
58 Hungary 132.94 ton 2005
59 Bosnia and Herzegovina 128.87 ton 2005
60 Czech Republic 128.08 ton 2005
61 Norway 124.59 ton 2005
62 Samoa 122.27 ton 2005
63 Croatia 122.24 ton 2005
64 Tunisia 120.35 ton 2005
65 Honduras 118.02 ton 2005
66 Dominican Republic 113.02 ton 2005
67 Cuba 110.79 ton 2005
68 Mongolia 107.26 ton 2005
Eastern Europe average (profile) 106.91 ton 2004
69 Chile 106.32 ton 2005
70 Vanuatu 105.07 ton 2005
71 Mauritania 97.9 ton 2005
72 Guatemala 95.75 ton 2005
73 Slovakia 95.6 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 94.91 ton 2005
74 Moldova 92.62 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 92.45 ton 2005
75 Cape Verde 91.93 ton 2005
76 Solomon Islands 89.49 ton 2005
77 Portugal 83.13 ton 2005
78 United Kingdom 81.73 ton 2005
79 Ecuador 81.58 ton 2005
80 El Salvador 81.28 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 77.77 ton 2005
81 Yemen 77.21 ton 2005
82 Israel 75.9 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 74.76 ton 2005
83 Poland 74.47 ton 2005
84 Vietnam 71.51 ton 2005
85 Papua New Guinea 71.36 ton 2005
Emerging markets average (profile) 65.24 ton 2005
86 Djibouti 64.38 ton 2005
87 Turkey 61.2 ton 2005
88 Georgia 57.55 ton 2005
89 Trinidad and Tobago 57.11 ton 1997
90 Indonesia 54.23 ton 2005
91 Equatorial Guinea 49.7 ton 2005
92 Malaysia 49.37 ton 2005
93 Bulgaria 46.77 ton 2005
Former French colonies average (profile) 46.38 ton 2005
94 East Timor 45.77 ton 2005
95 Kiribati 44.21 ton 2005
96 Sri Lanka 43.58 ton 2005
97 Brunei 43.5 ton 2005
98 Angola 40.68 ton 2005
99 Iraq 40.44 ton 2005
100 Oman 40.04 ton 2005
101 United States 39.66 ton 2005
102 Uruguay 39.4 ton 2005
103 Nicaragua 39.23 ton 2005
104 The Gambia 38.98 ton 2005
105 Armenia 38.48 ton 2005
106 Bhutan 38.44 ton 2005
107 Benin 38.25 ton 2005
108 Senegal 35.58 ton 2005
109 Zimbabwe 34.38 ton 2005
110 Haiti 33.8 ton 2005
111 Morocco 33.09 ton 2005
112 Belarus 32.81 ton 2005
113 Canada 31.57 ton 2005
114 Gabon 31.17 ton 2005
115 Togo 30.32 ton 2005
116 Peru 28.89 ton 2005
117 Bolivia 26.83 ton 2005
118 Pakistan 25.98 ton 2005
119 Philippines 25.9 ton 2005
120 Lithuania 25.48 ton 2005
121 Syria 24.99 ton 2005
122 Guinea-Bissau 23.92 ton 2005
123 Comoros 23.3 ton 2005
124 Burma 22.24 ton 2005
125 Eritrea 20.81 ton 2005
126 Madagascar 20.5 ton 2005
127 Egypt 19.94 ton 2005
128 Kyrgyzstan 19.76 ton 2005
129 Kenya 19.34 ton 2005
failed states average (profile) 19.24 ton 2005
130 Mexico 18.95 ton 2005
131 Ghana 18.38 ton 2005
132 Ukraine 17.73 ton 2005
133 Tanzania 17.18 ton 2005
South Asia average (profile) 16.38 ton 2005
134 Liberia 15.9 ton 2005
135 Mozambique 15.74 ton 2005
136 Kazakhstan 15.65 ton 2005
137 South Africa 15.51 ton 2005
138 Argentina 15.14 ton 2005
139 Brazil 13.87 ton 2005
140 Sierra Leone 13.67 ton 2005
141 Bangladesh 13.2 ton 2005
142 Tajikistan 12.34 ton 2005
143 Uganda 11.84 ton 2005
144 Rwanda 10.82 ton 2005
145 Ethiopia 10.65 ton 2005
146 Somalia 10.63 ton 2005
147 Malawi 10.45 ton 2005
148 Nepal 10.12 ton 2005
149 Thailand 9.14 ton 2005
150 Romania 8.83 ton 2005
151 Guinea 8.25 ton 2005
152 Colombia 7.32 ton 2005
153 Mali 7.29 ton 2005
154 Central African Republic 7.07 ton 2005
155 Burkina Faso 6.71 ton 2005
156 Iran 6.64 ton 1996
157 Niger 6.57 ton 2005
158 Venezuela 6.23 ton 1991
159 South Korea 6.17 ton 2005
160 Nigeria 5.94 ton 2005
161 Japan 5.46 ton 2005
162 Sudan 5.41 ton 2005
163 Azerbaijan 4.82 ton 2004
164 Democratic Republic of the Congo 4.65 ton 2005
165 Laos 4.49 ton 2005
166 Chad 4.39 ton 2005
167 Zambia 4.01 ton 2005
168 Afghanistan 3.62 ton 2005
169 Burundi 3.22 ton 2005
170 Cambodia 3.14 ton 2005
171 Cote d'Ivoire 2.99 ton 2005
172 North Korea 2.65 ton 2005
173 Cameroon 1.97 ton 2003
174 Saudi Arabia 1.17 ton 2005
175 India 0.649 ton 2005
176 Uzbekistan 0.603 ton 1996
177 China 0.408 ton 2005
178 Russia 0.00699 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×