×

Energy > Gas-diesel oils > Net inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Luxembourg 4,482.35 ton 2005
2 Greenland 2,915.61 ton 2005
3 Bermuda 1,714.62 ton 2005
4 Iceland 1,233.43 ton 2005
5 Belgium 1,121.24 ton 2005
6 Austria 983.01 ton 2005
7 Qatar 947.44 ton 2005
8 United Arab Emirates 920.25 ton 2005
9 Seychelles 892.64 ton 2005
10 The Bahamas 878.18 ton 2005
Eurozone average (profile) 848.57 ton 2005
11 Ireland 846.89 ton 2005
12 Canada 814.96 ton 2005
13 Norway 806.14 ton 2005
14 Finland 771.81 ton 2005
15 Spain 768.47 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 747.87 ton 2005
16 Slovenia 734.83 ton 2005
17 Denmark 697.49 ton 2005
NATO countries average (profile) 657.61 ton 2005
European Union average (profile) 657.06 ton 2005
18 United States 656.45 ton 2005
19 Greece 632.48 ton 2005
20 Germany 616.92 ton 2005
21 Australia 598.98 ton 2005
22 New Zealand 589.27 ton 2005
Cold countries average (profile) 557.15 ton 2005
23 Sweden 522.95 ton 2005
24 Saudi Arabia 521.59 ton 2005
25 Portugal 517.66 ton 2005
26 Cyprus 487.13 ton 2005
27 Netherlands 456.25 ton 2005
28 Brunei 440.44 ton 2005
29 United Kingdom 430.56 ton 2005
30 Japan 424.23 ton 2005
31 Estonia 409.33 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 407.69 ton 2005
32 South Korea 397.4 ton 2005
33 Croatia 396.44 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 393.92 ton 2005
34 Czech Republic 369.29 ton 2005
35 Fiji 364.75 ton 2005
OPEC countries average (profile) 364.33 ton 2005
36 Kuwait 361.45 ton 2005
37 Bahrain 357.01 ton 2005
38 Jordan 345.04 ton 2005
39 Malaysia 330.38 ton 2005
40 Libya 330.15 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 327.09 ton 2005
41 Saint Kitts and Nevis 325.61 ton 2005
42 Israel 320.2 ton 2005
43 Iran 313.26 ton 2005
44 Singapore 310.14 ton 2005
45 Latvia 292.11 ton 2005
46 Chile 291.23 ton 2005
47 Hong Kong 270.8 ton 2005
48 Belize 264.78 ton 2005
49 Argentina 263.07 ton 2005
50 Malta 255.05 ton 2005
51 Thailand 247.61 ton 2005
52 Hungary 247.25 ton 2005
53 Cayman Islands 246.8 ton 2005
54 Lithuania 246.61 ton 2005
55 Poland 245.09 ton 2005
Former British colonies average (profile) 237.14 ton 2005
56 Suriname 234.22 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 225.93 ton 2005
57 Albania 221.21 ton 2005
Eastern Europe average (profile) 216.97 ton 2005
58 Namibia 216.08 ton 2005
59 Bulgaria 215.12 ton 2005
60 Macau 213.61 ton 2005
61 Belarus 211.43 ton 2005
62 Iraq 210.61 ton 2005
63 Syria 209.17 ton 2005
64 Uruguay 206.61 ton 2005
65 Lebanon 206.43 ton 2005
66 Trinidad and Tobago 205.87 ton 2005
67 Turkmenistan 202.62 ton 2005
68 Slovakia 201.6 ton 2005
69 Tonga 198.1 ton 2005
70 Ecuador 189.23 ton 2005
71 Tunisia 179.18 ton 2005
Emerging markets average (profile) 177.89 ton 2005
72 Brazil 177.41 ton 2005
73 Algeria 176.56 ton 2005
74 Costa Rica 174.48 ton 2005
Muslim countries average (profile) 170.29 ton 2005
75 Mauritius 168.91 ton 2005
76 Guyana 168.42 ton 2005
77 Gabon 163.83 ton 2005
78 Panama 163.4 ton 2005
79 Barbados 163.03 ton 2005
80 Russia 161.39 ton 2005
81 Venezuela 157.3 ton 2005
82 Azerbaijan 152.29 ton 2005
83 Botswana 149.8 ton 2005
84 Oman 149.47 ton 2005
85 Turkey 148 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 145.49 ton 2005
86 South Africa 143.84 ton 2005
87 Kazakhstan 143.46 ton 2005
88 Mexico 142.5 ton 2005
89 Paraguay 141.89 ton 2005
90 Sao Tome and Principe 135.82 ton 2005
91 Romania 135.57 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 131.31 ton 2005
Religious countries average (profile) 131.03 ton 2005
92 Dominica 127.58 ton 2005
93 Egypt 124.12 ton 2005
94 Bosnia and Herzegovina 117.02 ton 2005
95 Honduras 116.01 ton 2005
96 Morocco 114.36 ton 2005
97 Mongolia 107.26 ton 2005
98 Cuba 104.85 ton 2005
99 Ukraine 103.64 ton 2005
100 Yemen 101.44 ton 2005
101 Jamaica 99.61 ton 2005
102 Peru 97.82 ton 2005
103 Dominican Republic 94.61 ton 2005
104 El Salvador 93.32 ton 2005
105 Moldova 92.62 ton 2005
106 Colombia 84.92 ton 2005
107 China 84.9 ton 2005
108 Indonesia 83.23 ton 2005
109 French Polynesia 78.47 ton 2005
110 Guatemala 77.37 ton 2005
111 Mauritania 75.65 ton 2005
112 Nicaragua 68.56 ton 2005
113 Grenada 67.99 ton 2005
114 Vietnam 66.63 ton 2005
115 Papua New Guinea 63.81 ton 2005
116 Sri Lanka 62.67 ton 2005
117 Philippines 61.27 ton 2005
118 Bolivia 59.76 ton 2005
119 Angola 58.81 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 57.18 ton 2005
Former French colonies average (profile) 56.58 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 52.53 ton 2005
120 Uzbekistan 50.79 ton 2005
121 Solomon Islands 48.72 ton 1996
122 Pakistan 46.81 ton 2005
123 Georgia 45.17 ton 2005
124 Kiribati 44.21 ton 2005
125 Ghana 42.7 ton 2005
126 Senegal 39.48 ton 2005
127 Armenia 38.48 ton 2005
128 Equatorial Guinea 38.1 ton 2005
failed states average (profile) 36.24 ton 2005
129 Sudan 36.16 ton 2005
130 Bhutan 33.82 ton 2005
131 Zimbabwe 33.12 ton 2005
132 Cote d'Ivoire 32.25 ton 2005
133 Cape Verde 31.34 ton 2005
134 India 30.8 ton 2005
135 Haiti 28.72 ton 2005
South Asia average (profile) 25.64 ton 2005
136 Zambia 24.24 ton 2005
137 Burma 22.76 ton 2005
138 Kenya 22.16 ton 2005
139 Cameroon 21.06 ton 2005
140 Guinea-Bissau 20.4 ton 2005
141 Kyrgyzstan 20.14 ton 2005
142 Comoros 19.98 ton 2005
143 Eritrea 17.92 ton 2005
144 Madagascar 16.78 ton 2005
145 Togo 16.43 ton 2005
146 Benin 14.42 ton 2005
147 Mozambique 13.37 ton 2005
148 Ethiopia 13.18 ton 2005
149 Bangladesh 13.13 ton 2005
150 Tajikistan 12.34 ton 2005
151 Uganda 11.84 ton 2005
152 The Gambia 11.14 ton 2005
153 Rwanda 10.71 ton 2005
154 Malawi 10.45 ton 2005
155 Djibouti 10.3 ton 2005
156 Nigeria 10.18 ton 2005
157 East Timor 10.17 ton 2005
158 Nepal 10.12 ton 2005
159 North Korea 9.83 ton 2005
160 Liberia 9.79 ton 2005
161 Guinea 8.25 ton 2005
162 Sierra Leone 5.86 ton 2005
163 Central African Republic 5.05 ton 2005
164 Democratic Republic of the Congo 4.57 ton 2005
165 Laos 4.49 ton 2005
166 Afghanistan 3.62 ton 2005
167 Burundi 3.22 ton 2005
168 Cambodia 3.14 ton 2005
169 Tanzania 3.12 ton 2005
170 Mali 3.1 ton 2005
171 Niger 2.47 ton 2005
172 Burkina Faso 2.09 ton 2005
173 Chad 1.2 ton 2005
174 Somalia 1.18 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Net inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Net inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×