×

Energy > Jet Fuel > Changes in stocks per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Denmark 40,225.62 ton 2005
2 The Bahamas 38,299.21 ton 1991
3 Oman 31,320.31 ton 2005
4 Barbados 15,025.17 ton 1999
5 Trinidad and Tobago 12,336.8 ton 2005
6 Cuba 12,160.43 ton 1999
7 Iceland 10,110.06 ton 2005
8 Lithuania 7,907.91 ton 2005
9 Egypt 6,889.49 ton 1996
10 Brunei 5,543.28 ton 2004
11 Israel 4,041.22 ton 1991
12 Cyprus 3,873.77 ton 2005
Eurozone average (profile) 3,508.54 ton 2003
13 Spain 3,087.69 ton 2005
14 Netherlands 3,063.75 ton 2005
15 Austria 2,552.31 ton 2005
16 Chile 2,509.53 ton 2005
European Union average (profile) 2,455.76 ton 2005
17 Jordan 2,217.7 ton 2005
18 Sweden 2,214.94 ton 2005
19 Panama 2,088.2 ton 1997
20 Zimbabwe 2,061.97 ton 1995
21 Indonesia 2,010.16 ton 2000
22 Togo 1,985.48 ton 2005
23 Sudan 1,962.9 ton 2005
24 Canada 1,719.02 ton 2004
25 Iraq 1,607.19 ton 2005
26 Croatia 1,575.87 ton 2005
27 Azerbaijan 1,549.12 ton 2005
28 Portugal 1,516.67 ton 2005
29 Germany 1,200.44 ton 2005
30 Uzbekistan 1,098.58 ton 1997
31 Tunisia 997.11 ton 2005
32 Syria 935.74 ton 2005
NATO countries average (profile) 899.18 ton 2004
33 Australia 833.55 ton 2005
34 Jamaica 754.6 ton 2005
35 Papua New Guinea 672.44 ton 2004
High income OECD countries average (profile) 671.93 ton 2004
36 Japan 594.8 ton 2005
37 Yemen 576.48 ton 2003
38 Vietnam 569.48 ton 1995
39 Pakistan 567.19 ton 2004
40 Greece 540.35 ton 2005
41 Central African Republic 539.95 ton 2001
Non-religious countries average (profile) 495.89 ton 1995
42 Afghanistan 468.43 ton 2001
43 Latvia 434.69 ton 2005
44 Honduras 411.66 ton 2005
45 Slovakia 371.26 ton 2005
46 Turkey 369.04 ton 2005
47 Colombia 280.24 ton 2005
48 Costa Rica 235.5 ton 2004
49 Burundi 173.92 ton 1991
50 El Salvador 166.44 ton 2002
51 Algeria 151.5 ton 2003
52 Morocco 132.78 ton 2005
53 Czech Republic 97.7 ton 2005
54 United States 67.68 ton 2005
55 Kazakhstan 67.19 ton 2000
56 Mozambique 56.19 ton 1999
57 Democratic Republic of the Congo 28.64 ton 1990
58 Burma 20.17 ton 2003
59 Ethiopia 17.54 ton 1995
60 Nepal -46.195 ton 1997
61 Romania -46.223 ton 2005
62 Sri Lanka -50.906 ton 2005
63 Guatemala -78.871 ton 2005
64 India -81.035 ton 2004
65 Nigeria -81.382 ton 2000
66 Brazil -96.7 ton 2005
67 Bangladesh -104.796 ton 2005
68 Malawi -130.773 ton 2001
69 Philippines -139.826 ton 2005
70 Poland -183.412 ton 2005
71 Paraguay -231.3 ton 2004
72 Malaysia -242.228 ton 2005
Emerging markets average (profile) -253.972 ton 2004
73 Moldova -278.15 ton 2005
74 Ghana -280.583 ton 2005
75 Uruguay -300.738 ton 2005
76 Mexico -316.079 ton 2005
77 Hungary -396.547 ton 2005
78 Senegal -443.623 ton 2005
79 Slovenia -499.882 ton 2005
80 Argentina -517.493 ton 2005
81 Russia -534.727 ton 1996
82 Nicaragua -597.481 ton 1999
83 Ukraine -615.644 ton 2005
84 Thailand -625.386 ton 2005
85 Bulgaria -646.003 ton 2005
86 Norway -648.888 ton 2005
87 Haiti -803.916 ton 1999
88 Venezuela -875.813 ton 2004
89 Finland -1,143.708 ton 2005
90 Estonia -1,482.261 ton 2004
91 United Kingdom -1,594.041 ton 2005
92 Belgium -2,862.973 ton 2005
93 New Zealand -3,386.632 ton 2005
94 South Korea -4,404.005 ton 2005
95 Ireland -4,807.792 ton 2005
96 Luxembourg -6,548.86 ton 2004
97 Singapore -7,017.32 ton 1991
98 Gabon -9,423.943 ton 2005
99 Peru -11,903.353 ton 2005
100 Mauritius -12,065.123 ton 2005
101 Malta -13,110.868 ton 2000
102 Seychelles -13,955.373 ton 1992
103 Fiji -24,482.834 ton 1991
104 Hong Kong -58,459.989 ton 2005
105 Bahrain -145,531.611 ton 2005

Citation

Energy > Jet Fuel > Changes in stocks per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Changes in stocks per million

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×