×

Energy > Jet Fuel > Consumption by transportation industry per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Qatar 548.01 ton 2005
2 Macau 352.45 ton 2005
3 Antigua and Barbuda 327.02 ton 2005
4 United States 209.98 ton 2005
5 Brunei 198.47 ton 2005
6 Hong Kong 167.92 ton 2005
7 Canada 145.12 ton 2005
8 Trinidad and Tobago 111.17 ton 1994
9 Mauritius 111 ton 2005
10 Australia 80.9 ton 2005
11 New Zealand 80.07 ton 2005
12 Russia 77.78 ton 1993
13 Norway 76.57 ton 2005
14 Turkmenistan 64.66 ton 2005
15 Malaysia 63.93 ton 1997
16 Jamaica 56.83 ton 1997
17 French Polynesia 51 ton 2005
18 Thailand 50.26 ton 2005
19 Spain 49.91 ton 2005
20 Seychelles 48.25 ton 2005
21 Suriname 48.05 ton 2005
22 Costa Rica 42.82 ton 2005
23 Belarus 39.07 ton 1993
24 Chile 37.7 ton 2005
25 Greece 35.39 ton 2005
26 Maldives 33.6 ton 2005
27 Argentina 30.69 ton 2005
28 Finland 27.26 ton 2005
29 Japan 26.83 ton 2005
30 South Korea 24.53 ton 2005
31 Kyrgyzstan 24.21 ton 2005
32 Sweden 23.26 ton 2005
33 Bosnia and Herzegovina 21.65 ton 2005
34 Tunisia 21.24 ton 2005
35 Ecuador 21.05 ton 2005
36 South Africa 21.02 ton 2005
37 Iceland 20.22 ton 2005
38 Germany 19.61 ton 2005
39 Colombia 18.18 ton 1994
40 Kenya 17.16 ton 2005
41 Kazakhstan 16.83 ton 2005
42 Namibia 15.79 ton 2005
43 Denmark 15.13 ton 2005
44 Portugal 15.07 ton 2005
45 Belize 13.73 ton 1997
46 Brazil 13.52 ton 2005
47 Bolivia 13.36 ton 2005
48 Turkey 13.3 ton 2005
49 Austria 13.13 ton 2005
50 United Kingdom 12.45 ton 2005
51 Venezuela 12.16 ton 1994
52 Croatia 12.16 ton 2005
53 Cuba 10.98 ton 2005
54 Syria 10.95 ton 2005
55 Ireland 9.86 ton 2005
56 Papua New Guinea 9.84 ton 2005
57 Fiji 9.73 ton 2005
58 Uzbekistan 9.32 ton 2005
59 Morocco 8.94 ton 1997
60 Sri Lanka 8.7 ton 2005
61 El Salvador 8.37 ton 1997
62 Barbados 7.56 ton 1997
63 Egypt 6.72 ton 2005
64 Belgium 6.62 ton 2004
65 Zimbabwe 6.3 ton 1994
66 Israel 6.06 ton 1991
67 Gabon 5.8 ton 2005
68 Botswana 5.33 ton 2005
69 Kuwait 5 ton 1991
70 Paraguay 4.69 ton 1994
71 Pakistan 4.55 ton 2005
72 Dominican Republic 4.19 ton 1996
73 Netherlands 4.17 ton 2005
74 Nicaragua 3.71 ton 1997
75 Honduras 3.59 ton 1997
76 Guatemala 3.54 ton 1997
77 Czech Republic 2.83 ton 2005
78 Philippines 2.58 ton 2005
79 Indonesia 2.54 ton 2005
80 Haiti 2.34 ton 1997
81 Afghanistan 2.21 ton 2005
82 Vietnam 2.03 ton 2005
83 Nepal 1.8 ton 1997
84 Laos 1.73 ton 2005
85 Sudan 1.6 ton 1990
86 Bulgaria 1.55 ton 2005
87 India 1.54 ton 1998
88 Algeria 1.53 ton 2005
89 Tanzania 1.49 ton 1997
90 Hungary 1.39 ton 2005
91 Lithuania 1.17 ton 2005
92 Panama 1.04 ton 1997
93 Central African Republic 1.01 ton 1991
94 Malawi 0.928 ton 2005
95 Liberia 0.917 ton 2005
96 Rwanda 0.848 ton 2005
97 Bangladesh 0.808 ton 1997
98 Burma 0.793 ton 1997
99 Niger 0.759 ton 2005
100 Chad 0.599 ton 2005
101 Senegal 0.532 ton 2005
102 Slovenia 0.503 ton 1994
103 Ethiopia 0.429 ton 1997
104 Uruguay 0.301 ton 2005
105 Zambia 0.232 ton 1994
106 Cameroon 0.21 ton 1996
107 Nigeria 0.184 ton 1995

Citation

Energy > Jet Fuel > Consumption by transportation industry per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Consumption by transportation industry per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×