×

Energy > Jet Fuel > Gross inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Aruba 702.19 ton 1997
2 Bahrain 647.47 ton 1995
3 Qatar 552.88 ton 2005
4 Macau 352.45 ton 2005
5 Antigua and Barbuda 327.02 ton 2005
6 Brunei 212.06 ton 2005
7 United States 210.27 ton 2005
8 Hong Kong 167.92 ton 2005
9 Singapore 165.29 ton 1992
10 Canada 157.25 ton 2005
11 Greenland 124.78 ton 1999
12 Mauritius 111 ton 2005
13 Australia 109.39 ton 2005
14 Malta 106.6 ton 1997
15 Norway 91.28 ton 2005
16 Ireland 87.74 ton 2005
17 United Arab Emirates 80.95 ton 1996
18 New Zealand 80.8 ton 2005
19 Lithuania 77.61 ton 2005
20 Russia 66.47 ton 1994
21 Turkmenistan 64.66 ton 2005
22 New Caledonia 55.46 ton 2005
23 Latvia 51.29 ton 2005
24 French Polynesia 51 ton 2005
25 Thailand 50.26 ton 2005
26 Grenada 49.44 ton 1997
OPEC countries average (profile) 48.91 ton 1991
27 Seychelles 48.25 ton 2005
28 Suriname 48.05 ton 2005
29 Belize 45.77 ton 1997
High income OECD countries average (profile) 44.62 ton 2004
30 Belarus 43.41 ton 1994
31 Costa Rica 42.82 ton 2005
32 Greece 40.89 ton 2005
33 Finland 40.03 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 39.39 ton 1991
Non-religious countries average (profile) 37.94 ton 1997
34 Chile 37.7 ton 2005
35 South Korea 37.18 ton 2005
36 Israel 34.35 ton 1991
37 Maldives 33.6 ton 2005
38 Argentina 30.69 ton 2005
39 Japan 30.48 ton 2005
40 Cayman Islands 28.09 ton 1997
41 Iraq 27.16 ton 1995
42 Sweden 26.69 ton 2005
43 Libya 26.46 ton 1996
44 Kyrgyzstan 24.21 ton 2005
45 Bosnia and Herzegovina 21.65 ton 2005
46 Ecuador 21.56 ton 2005
47 Tunisia 21.24 ton 2005
48 Germany 21.1 ton 2005
49 South Africa 21.02 ton 2005
50 Iceland 20.22 ton 2005
51 United Kingdom 19.96 ton 2005
52 Portugal 19.72 ton 2005
53 Saudi Arabia 18.94 ton 1997
54 Kenya 17.16 ton 2005
55 Kazakhstan 16.83 ton 2005
56 Spain 16.36 ton 2005
57 Namibia 15.79 ton 2005
58 Armenia 14.59 ton 1994
59 Brazil 13.52 ton 2005
60 Bolivia 13.36 ton 2005
61 Turkey 13.3 ton 2005
62 Netherlands 13.24 ton 2005
63 Austria 13.13 ton 2005
Emerging markets average (profile) 12.38 ton 1995
64 Croatia 12.16 ton 2005
65 Kiribati 12.08 ton 2000
66 Djibouti 11.24 ton 1999
67 Cuba 10.98 ton 2005
68 Syria 10.95 ton 2005
69 Cyprus 10.65 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 9.96 ton 1997
70 Sri Lanka 9.82 ton 2005
71 Fiji 9.73 ton 2005
72 Uzbekistan 9.32 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 9.1 ton 1996
73 Papua New Guinea 8.53 ton 2005
74 Denmark 7.93 ton 2005
75 Oman 7.83 ton 1999
76 Barbados 7.56 ton 1997
77 Egypt 7.54 ton 2005
78 Gabon 5.8 ton 2005
79 Panama 5.57 ton 1997
80 Botswana 5.33 ton 2005
failed states average (profile) 5.11 ton 1995
81 Kuwait 5 ton 1991
82 Trinidad and Tobago 4.67 ton 2003
83 Pakistan 4.55 ton 2005
84 Dominican Republic 4.19 ton 1996
85 Jamaica 4.15 ton 2005
86 Nicaragua 3.71 ton 1997
87 Honduras 3.59 ton 1997
88 Guatemala 3.54 ton 1997
89 Cameroon 3.35 ton 1996
90 Mexico 3.28 ton 2005
91 Lebanon 3.23 ton 1997
92 Indonesia 3.17 ton 2005
93 Czech Republic 2.83 ton 2005
94 Togo 2.71 ton 2005
95 Philippines 2.56 ton 2005
96 Luxembourg 2.41 ton 1996
97 Zimbabwe 2.34 ton 1999
98 Ukraine 2.34 ton 1992
99 Afghanistan 2.21 ton 2005
South Asia average (profile) 2.1 ton 2005
100 Slovakia 2.04 ton 2005
101 Vietnam 2.03 ton 2005
102 El Salvador 1.86 ton 1999
103 Nepal 1.8 ton 1997
104 Laos 1.73 ton 2005
105 Guinea-Bissau 1.68 ton 1997
106 Comoros 1.66 ton 2005
107 Bulgaria 1.55 ton 2005
108 Bhutan 1.54 ton 2005
109 Algeria 1.53 ton 2005
110 Central African Republic 1.51 ton 2005
111 Estonia 1.48 ton 2004
112 Hungary 1.39 ton 2005
113 Mauritania 1.32 ton 1994
114 Uganda 1.29 ton 2005
115 Azerbaijan 1.28 ton 1997
116 Eritrea 1.24 ton 2005
117 Cote d'Ivoire 1.13 ton 1997
118 Malawi 0.928 ton 2005
119 Liberia 0.917 ton 2005
120 Rwanda 0.848 ton 2005
121 Moldova 0.834 ton 2005
122 Burma 0.814 ton 1997
123 Bangladesh 0.808 ton 1997
124 Sierra Leone 0.698 ton 2001
125 Niger 0.685 ton 1998
126 Guinea 0.603 ton 1997
127 Chad 0.599 ton 2005
128 Ghana 0.584 ton 2000
129 Belgium 0.573 ton 2005
130 Sudan 0.554 ton 1996
131 Senegal 0.532 ton 2005
132 Slovenia 0.501 ton 2002
133 Tanzania 0.455 ton 1996
134 Ethiopia 0.429 ton 1997
135 Benin 0.372 ton 1992
136 Mali 0.368 ton 2002
137 Paraguay 0.364 ton 2002
138 Uruguay 0.301 ton 2005
139 Burundi 0.257 ton 2005
140 Malaysia 0.242 ton 2005
141 Zambia 0.232 ton 1994
142 Iran 0.187 ton 2004
143 Democratic Republic of the Congo 0.133 ton 1998
144 India 0.108 ton 2005
145 Yemen 0.108 ton 2002
146 Romania 0.0924 ton 2005
147 Nigeria 0.0814 ton 2000
148 Morocco 0.0689 ton 2001
149 Poland 0.0524 ton 2005
150 Colombia 0.0433 ton 2005
151 Jordan 1.46e-14 ton 1993
152 Mozambique 6.76e-16 ton 2005
153 Venezuela -9.92e-15 ton 2003
154 Haiti -1.19e-05 ton 1999
155 Angola -0.00376 ton 2004
156 Peru -0.202 ton 1997

Citation

Energy > Jet Fuel > Gross inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Gross inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×