×

Energy > Jet Fuel > Net inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 62.05 million ton 2005
2 Russia 11.55 million ton 1993
3 Canada 4.69 million ton 2005
4 Japan 3.43 million ton 2005
5 Thailand 3.29 million ton 2005
6 Brazil 2.52 million ton 2005
7 Spain 2.17 million ton 2005
8 Taiwan 1.84 million ton 1997
9 South Korea 1.78 million ton 2005
10 Australia 1.65 million ton 2005
11 Germany 1.62 million ton 2005
12 India 1.55 million ton 1998
13 Malaysia 1.39 million ton 1997
14 Argentina 1.19 million ton 2005
15 Hong Kong 1.14 million ton 2005
16 South Africa 992,000 ton 2005
17 Turkey 901,000 ton 2005
18 United Kingdom 750,000 ton 2005
19 Pakistan 719,000 ton 2005
20 Colombia 653,000 ton 1994
21 Chile 616,000 ton 2005
22 Kenya 614,000 ton 2005
23 Indonesia 571,000 ton 2005
24 Egypt 482,000 ton 2005
25 Qatar 450,000 ton 2005
26 Belarus 400,000 ton 1993
27 Greece 393,000 ton 2005
28 Yugoslavia 370,000 ton 1990
29 Norway 354,000 ton 2005
30 New Zealand 331,000 ton 2005
31 Turkmenistan 307,000 ton 2005
32 Ecuador 290,000 ton 2005
33 Venezuela 263,000 ton 1994
34 Kazakhstan 255,000 ton 2005
35 Morocco 247,000 ton 1997
36 Uzbekistan 244,000 ton 2005
37 Philippines 221,000 ton 2005
38 Tunisia 213,000 ton 2005
39 Sweden 210,000 ton 2005
40 Syria 199,000 ton 2005
41 Costa Rica 185,000 ton 2005
42 Sri Lanka 171,000 ton 2005
43 Vietnam 167,000 ton 2005
44 Macau 165,000 ton 2005
45 Reunion 160,000 ton 2005
46 Portugal 159,000 ton 2005
47 Jamaica 144,000 ton 1997
48 Finland 143,000 ton 2005
49 Trinidad and Tobago 139,000 ton 1994
50 Mauritius 138,000 ton 2005
=51 Bolivia 125,000 ton 2005
=51 Kyrgyzstan 125,000 ton 2005
53 Cuba 124,000 ton 2005
54 Austria 108,000 ton 2005
55 Bangladesh 101,000 ton 1997
56 Bosnia and Herzegovina 84,000 ton 2005
57 Denmark 82,000 ton 2005
58 Congo, Republic of the 75,000 ton 2005
59 Brunei 73,000 ton 2005
60 Zimbabwe 72,000 ton 1994
61 Belgium 69,000 ton 2004
62 Netherlands 68,000 ton 2005
63 Papua New Guinea 60,000 ton 2005
64 Afghanistan 55,000 ton 2005
65 Croatia 54,000 ton 2005
66 Algeria 52,000 ton 2005
67 El Salvador 49,000 ton 1997
68 Tanzania 47,000 ton 1997
69 Ireland 41,000 ton 2005
70 Nepal 39,000 ton 1997
=71 Burma 37,000 ton 1997
=71 Guatemala 37,000 ton 1997
73 Dominican Republic 34,000 ton 1996
=74 Namibia 32,000 ton 2005
=74 Sudan 32,000 ton 1990
76 Israel 30,000 ton 1991
77 Czech Republic 29,000 ton 2005
78 Antigua and Barbuda 27,000 ton 2005
79 Ethiopia 26,000 ton 1997
80 Suriname 24,000 ton 2005
81 Paraguay 22,000 ton 1994
82 Honduras 21,000 ton 1997
83 Nigeria 20,000 ton 1995
84 Haiti 19,000 ton 1997
85 Nicaragua 18,000 ton 1997
86 Hungary 14,000 ton 2005
87 French Polynesia 13,000 ton 2005
=88 Bulgaria 12,000 ton 2005
=88 Malawi 12,000 ton 2005
=90 Laos 10,000 ton 2005
=90 Niger 10,000 ton 2005
=90 Maldives 10,000 ton 2005
=90 Botswana 10,000 ton 2005
=90 Kuwait 10,000 ton 1991
=95 Rwanda 8,000 ton 2005
=95 Fiji 8,000 ton 2005
=95 Gabon 8,000 ton 2005
=98 Chad 6,000 ton 2005
=98 Senegal 6,000 ton 2005
=98 Iceland 6,000 ton 2005
=101 Seychelles 4,000 ton 2005
=101 Lithuania 4,000 ton 2005
=103 Liberia 3,000 ton 2005
=103 Moldova 3,000 ton 2005
=103 Panama 3,000 ton 1997
=103 Belize 3,000 ton 1997
=103 Cameroon 3,000 ton 1996
=103 Central African Republic 3,000 ton 1991
=109 Romania 2,000 ton 2005
=109 Barbados 2,000 ton 1997
=109 Zambia 2,000 ton 1994
=112 Uruguay 1,000 ton 2005
=112 Poland 1,000 ton 2005
=112 Slovenia 1,000 ton 1994

Citation

Energy > Jet Fuel > Net inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×