×

Energy > Jet Fuel > Production from refineries per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bahrain 2,587.73 ton 2005
2 Singapore 1,783.96 ton 2005
3 United Arab Emirates 1,305.89 ton 2005
4 Qatar 1,115.5 ton 2005
5 Kuwait 690.67 ton 2005
6 Trinidad and Tobago 637.66 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 433.83 ton 2005
7 Netherlands 428.31 ton 2005
OPEC countries average (profile) 353.8 ton 2005
8 Libya 272.59 ton 2005
9 Saudi Arabia 268.41 ton 2005
10 United States 249.17 ton 2005
11 Lithuania 243.68 ton 2005
12 South Korea 223.42 ton 2005
13 New Zealand 214.57 ton 2005
14 Brunei 212.06 ton 2005
15 Australia 206.96 ton 2005
16 Belgium 160.14 ton 2005
17 Greece 156.43 ton 2005
18 Venezuela 152.59 ton 2005
19 Norway 139.29 ton 2005
20 Canada 135.03 ton 2005
21 Finland 112.85 ton 2005
22 Israel 98.2 ton 1991
23 Malaysia 95.64 ton 2005
24 Denmark 93.55 ton 2005
25 United Kingdom 85.8 ton 2005
26 Portugal 80.95 ton 2005
27 Belarus 75.1 ton 1994
28 Azerbaijan 75.07 ton 2005
29 Oman 72.55 ton 2005
30 Austria 71.95 ton 2005
31 Russia 70.11 ton 2005
32 Japan 69.62 ton 2005
33 Turkmenistan 64.66 ton 2005
34 Spain 61.13 ton 2005
35 Jordan 59.88 ton 2005
36 Thailand 56.61 ton 2005
37 Germany 51.56 ton 2005
Emerging markets average (profile) 42.72 ton 2005
38 South Africa 38.98 ton 2005
39 Chile 35.13 ton 2005
40 Argentina 32.71 ton 2005
41 Gabon 32.62 ton 2005
42 Algeria 31.48 ton 2005
43 Egypt 29.9 ton 2005
44 Turkey 29.48 ton 2005
45 Mexico 28.22 ton 2005
46 Hungary 26.37 ton 2005
47 Papua New Guinea 23.79 ton 2005
48 Croatia 22.29 ton 2005
49 Ecuador 21.56 ton 2005
50 Iraq 21.55 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 20.46 ton 1993
51 Colombia 19.87 ton 2005
52 Bulgaria 18.6 ton 2005
53 Yemen 18.32 ton 2005
54 Brazil 17.93 ton 2005
55 Angola 17.53 ton 2005
56 Poland 16.87 ton 2005
57 Kazakhstan 16.44 ton 2005
58 Jamaica 15.47 ton 2005
59 Bolivia 13.36 ton 2005
60 Czech Republic 12.9 ton 2005
61 Uruguay 12.33 ton 2005
62 Syria 12.16 ton 2005
63 Iran 12.12 ton 2005
64 Ukraine 10.87 ton 2005
65 Ireland 10.65 ton 1999
66 Peru 9.74 ton 2005
67 Costa Rica 9.57 ton 1997
68 Uzbekistan 9.32 ton 2005
69 Romania 8.83 ton 2005
70 Morocco 8.76 ton 2005
71 El Salvador 8.4 ton 2005
72 Cyprus 8.16 ton 2002
73 Pakistan 7.96 ton 2005
74 Senegal 7.81 ton 2005
75 Sweden 7.75 ton 2005
76 Philippines 7.75 ton 2005
77 Slovakia 6.68 ton 2005
78 Sudan 6.52 ton 2005
79 Indonesia 6.32 ton 2005
80 Dominican Republic 5.99 ton 2005
81 Sri Lanka 5.8 ton 2005
82 Kenya 5.73 ton 2005
83 India 5.5 ton 2005
84 Ghana 5.28 ton 2005
85 Cote d'Ivoire 5.06 ton 2005
86 Albania 4.97 ton 2004
87 Nicaragua 4.38 ton 1999
88 Sierra Leone 4.1 ton 2005
89 Nigeria 3.44 ton 2005
90 Cameroon 3.42 ton 2005
91 Zambia 2.53 ton 2005
92 Honduras 1.93 ton 1992
93 Tanzania 1.33 ton 1999
94 Guatemala 1.1 ton 2002
95 Panama 1.04 ton 1997
96 Burma 0.917 ton 2005
97 Cuba 0.643 ton 1994
98 Democratic Republic of the Congo 0.283 ton 1999
99 Paraguay 0.132 ton 1999
100 Ethiopia 0.0825 ton 1997
101 Madagascar 0.0547 ton 2005
102 Vietnam 0.0146 ton 1992
103 Bangladesh 0.00699 ton 2005

Citation

Energy > Jet Fuel > Production from refineries per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Production from refineries per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×