×

Energy > Kerosene > Consumption by industry and construction per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Belize 44.48 ton 1994
2 Ireland 28.61 ton 2005
3 United Kingdom 24.74 ton 2005
4 Japan 17.3 ton 2005
5 Estonia 14.13 ton 1996
6 Singapore 13.83 ton 2005
7 Angola 9.13 ton 2005
8 South Korea 5.96 ton 2005
9 Nigeria 5.49 ton 1990
10 Brunei 5.44 ton 2005
11 Gabon 5.07 ton 2005
12 Trinidad and Tobago 4.63 ton 2005
13 Moldova 3.32 ton 2003
14 Cyprus 2.91 ton 2005
15 United States 2.42 ton 2005
16 Luxembourg 2.35 ton 1998
17 Canada 2.14 ton 2005
18 Barbados 2.07 ton 2005
19 Suriname 2 ton 2005
20 Haiti 1.95 ton 1999
21 Indonesia 1.82 ton 2005
22 Colombia 1.65 ton 2005
23 Botswana 1.6 ton 2005
24 Chile 1.35 ton 2005
25 Czech Republic 1.26 ton 1992
26 Malaysia 1.18 ton 2005
27 Norway 1.12 ton 1999
28 Peru 1.01 ton 2005
29 El Salvador 0.988 ton 2005
30 Russia 0.963 ton 1993
31 Venezuela 0.861 ton 2005
32 Kenya 0.81 ton 2005
33 Bolivia 0.748 ton 2005
34 Hong Kong 0.734 ton 2005
35 New Zealand 0.726 ton 2005
36 Tunisia 0.698 ton 2005
37 Uzbekistan 0.65 ton 2005
38 Nepal 0.593 ton 2005
39 Pakistan 0.532 ton 2005
40 Belgium 0.477 ton 2005
41 Costa Rica 0.463 ton 2005
42 Latvia 0.421 ton 2000
43 Ecuador 0.407 ton 1999
44 Guatemala 0.394 ton 2005
45 Philippines 0.373 ton 2005
46 Greece 0.36 ton 2005
47 China 0.345 ton 2005
48 Cote d'Ivoire 0.345 ton 2005
49 Australia 0.343 ton 2005
50 Zimbabwe 0.315 ton 2005
51 Netherlands 0.306 ton 2005
52 Uruguay 0.301 ton 2005
53 South Africa 0.297 ton 2005
54 Iran 0.285 ton 2005
55 Croatia 0.216 ton 1993
56 Belarus 0.207 ton 2005
57 Senegal 0.192 ton 2002
58 Denmark 0.192 ton 1994
59 Ukraine 0.191 ton 2005
60 Slovakia 0.186 ton 2003
61 Jordan 0.185 ton 2005
62 Cuba 0.177 ton 2005
63 Mexico 0.172 ton 2005
64 Sudan 0.148 ton 1999
65 Vietnam 0.146 ton 2005
66 Thailand 0.137 ton 2005
67 Germany 0.121 ton 2005
68 Hungary 0.0984 ton 2002
69 Zambia 0.0872 ton 2005
70 Ghana 0.0468 ton 2005
71 Romania 0.0462 ton 2005
72 Bangladesh 0.0408 ton 1996
73 Brazil 0.0376 ton 2005
74 Egypt 0.0279 ton 2005
75 Poland 0.0262 ton 2005

Citation

Energy > Kerosene > Consumption by industry and construction per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by industry and construction per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×