×

Energy > Kerosene > Consumption by other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 9.03 million ton 2005
2 South Korea 1.97 million ton 2005
3 China 1.1 million ton 2005
4 Israel 1.01 million ton 2005
5 India 930,000 ton 2004
6 Indonesia 801,000 ton 2005
7 United States 502,000 ton 2005
8 Iran 269,000 ton 2005
9 Dominican Republic 251,000 ton 1996
10 Venezuela 205,000 ton 1992
11 Vietnam 181,000 ton 2005
12 Canada 123,000 ton 2005
13 Azerbaijan 117,000 ton 2005
14 Peru 63,000 ton 2005
15 Trinidad and Tobago 55,000 ton 1997
16 Uzbekistan 50,000 ton 2005
=17 Nepal 43,000 ton 2005
=17 Romania 43,000 ton 2005
19 Netherlands 40,000 ton 2005
20 Mozambique 39,100 ton 2005
21 Haiti 27,000 ton 1997
22 Pakistan 22,000 ton 2005
23 French Guiana 21,000 ton 2005
=24 Somalia 20,000 ton 2005
=24 Kazakhstan 20,000 ton 2005
=24 Malawi 20,000 ton 2005
27 Mongolia 19,000 ton 2005
28 Belgium 17,000 ton 2005
29 Honduras 14,100 ton 2005
30 Ukraine 13,000 ton 2005
=31 Guadeloupe 12,000 ton 2005
=31 United Kingdom 12,000 ton 2005
=33 Central African Republic 11,000 ton 2005
=33 Australia 11,000 ton 2005
=33 Oman 11,000 ton 2005
=36 Taiwan 10,000 ton 2005
=36 Jordan 10,000 ton 2005
=36 Tunisia 10,000 ton 2005
=36 Russia 10,000 ton 1995
=40 Guinea 9,000 ton 2005
=40 Equatorial Guinea 9,000 ton 2005
=42 Panama 8,000 ton 2004
=42 Georgia 8,000 ton 2000
=44 Sierra Leone 6,000 ton 2005
=44 Macau 6,000 ton 2005
=44 Poland 6,000 ton 2003
=47 Norway 5,000 ton 2005
=47 Kenya 5,000 ton 1995
=49 Czech Republic 4,000 ton 2005
=49 Mali 4,000 ton 2005
=49 Austria 4,000 ton 2005
=49 Fiji 4,000 ton 2005
=49 Nicaragua 4,000 ton 2005
=49 Jamaica 4,000 ton 2005
55 Costa Rica 3,356 ton 2004
=56 Portugal 3,000 ton 2005
=56 Rwanda 3,000 ton 2005
=56 Zimbabwe 3,000 ton 2005
=56 Guinea-Bissau 3,000 ton 2005
=56 Liberia 3,000 ton 2005
=56 Estonia 3,000 ton 1995
=62 Denmark 2,000 ton 2005
=62 Philippines 2,000 ton 2005
=62 South Africa 2,000 ton 2005
=62 Chile 2,000 ton 2005
=62 Thailand 2,000 ton 2004
=62 Hungary 2,000 ton 2001
=62 Latvia 2,000 ton 1999
=62 Germany 2,000 ton 1995
=70 Eritrea 1,000 ton 2005
=70 Moldova 1,000 ton 2005
=70 Belarus 1,000 ton 2005
=70 Slovenia 1,000 ton 2005
=70 Guatemala 1,000 ton 2005
=70 Cuba 1,000 ton 2004
=70 Lebanon 1,000 ton 2003
=70 Ecuador 1,000 ton 2002
=70 Ghana 1,000 ton 2002
=70 Burma 1,000 ton 1999
=70 Colombia 1,000 ton 1997
=70 Brazil 1,000 ton 1996
=70 Uruguay 1,000 ton 1995
83 Barbados 700 ton 2005

Citation

Energy > Kerosene > Consumption by other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×