×

Energy > Kerosene > Consumption by other industries and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 1.96 million ton 2005
2 United Kingdom 1.49 million ton 2005
3 United States 714,000 ton 2005
4 Nigeria 525,000 ton 1990
5 China 450,000 ton 2005
6 Indonesia 409,000 ton 2005
7 South Korea 283,000 ton 2005
8 Angola 151,000 ton 2005
9 Russia 114,000 ton 1993
10 Pakistan 84,000 ton 2005
11 Canada 69,000 ton 2005
12 Singapore 59,000 ton 2005
13 Colombia 53,300 ton 2005
14 Malaysia 30,520 ton 2005
15 Kenya 29,000 ton 2005
16 Ireland 28,000 ton 2005
17 Philippines 26,000 ton 2005
18 Venezuela 23,000 ton 2005
19 Chile 22,000 ton 2005
=20 Iran 20,000 ton 2005
=20 Estonia 20,000 ton 1996
22 Mexico 19,000 ton 2005
23 Uzbekistan 17,000 ton 2005
24 Haiti 16,465 ton 1999
25 Nepal 15,000 ton 2005
26 South Africa 14,000 ton 2005
27 Czech Republic 13,000 ton 1992
=28 Vietnam 12,000 ton 2005
=28 Moldova 12,000 ton 2003
30 Germany 10,000 ton 2005
31 Belize 9,000 ton 1994
=32 Tunisia 7,000 ton 2005
=32 Gabon 7,000 ton 2005
=32 Bolivia 7,000 ton 2005
=32 Australia 7,000 ton 2005
=32 Peru 7,000 ton 2005
=37 Cote d'Ivoire 6,000 ton 2005
=37 El Salvador 6,000 ton 2005
=37 Brazil 6,000 ton 2005
=37 Trinidad and Tobago 6,000 ton 2005
=41 Thailand 5,000 ton 2005
=41 Hong Kong 5,000 ton 2005
=41 Guatemala 5,000 ton 2005
=41 Ecuador 5,000 ton 1999
=41 Norway 5,000 ton 1999
=41 Bangladesh 5,000 ton 1996
=47 Belgium 4,000 ton 2005
=47 Ukraine 4,000 ton 2005
=47 Zimbabwe 4,000 ton 2005
=47 Greece 4,000 ton 2005
=47 Sudan 4,000 ton 1999
=52 Botswana 3,000 ton 2005
=52 Cyprus 3,000 ton 2005
=52 New Zealand 3,000 ton 2005
=55 Costa Rica 2,000 ton 2005
=55 Cuba 2,000 ton 2005
=55 Brunei 2,000 ton 2005
=55 Egypt 2,000 ton 2005
=55 Netherlands 2,000 ton 2003
=55 Senegal 2,000 ton 2002
=61 Poland 1,000 ton 2005
=61 Jordan 1,000 ton 2005
=61 Romania 1,000 ton 2005
=61 Taiwan 1,000 ton 2005
=61 Belarus 1,000 ton 2005
=61 Zambia 1,000 ton 2005
=61 Suriname 1,000 ton 2005
=61 Ghana 1,000 ton 2005
=61 Uruguay 1,000 ton 2005
=61 Slovakia 1,000 ton 2003
=61 Latvia 1,000 ton 2000
=61 Luxembourg 1,000 ton 1998
=61 Hungary 1,000 ton 1995
=61 Denmark 1,000 ton 1994
75 Barbados 567 ton 2005

Citation

Energy > Kerosene > Consumption by other industries and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption by other industries and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×