×

Energy > Kerosene > Exports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 6.03 million ton 2005
2 Saudi Arabia 3.37 million ton 2005
3 China 2.69 million ton 2005
4 Singapore 1.41 million ton 2005
5 Soviet Union 1.02 million ton 1991
6 Cote d'Ivoire 724,000 ton 2005
7 Malaysia 664,580 ton 2005
8 South Korea 575,000 ton 2005
9 Israel 421,000 ton 2005
10 Bahrain 337,000 ton 2005
11 Japan 313,000 ton 2005
12 United Kingdom 282,000 ton 2005
13 Taiwan 274,000 ton 2003
14 Netherlands 256,000 ton 2005
15 Cameroon 245,000 ton 2005
16 Panama 210,000 ton 2005
17 India 198,000 ton 1997
18 Turkey 188,000 ton 2004
19 Belarus 170,000 ton 2005
20 Iraq 114,000 ton 2003
=21 Finland 110,000 ton 2005
=21 Yemen 110,000 ton 1993
23 Canada 108,000 ton 2005
24 United States 101,000 ton 2005
25 Russia 100,000 ton 1994
26 Iran 95,000 ton 2005
27 Qatar 86,000 ton 1990
28 United Arab Emirates 70,000 ton 1995
29 Vietnam 68,000 ton 2003
30 Martinique 63,000 ton 2005
31 Egypt 56,000 ton 2003
32 Yugoslavia 47,000 ton 2003
33 Belgium 43,000 ton 2005
=34 Gabon 42,000 ton 1997
=34 Algeria 42,000 ton 1992
36 Hungary 40,000 ton 1997
37 Venezuela 35,000 ton 1998
=38 Libya 28,000 ton 2005
=38 Norway 28,000 ton 2005
=38 Azerbaijan 28,000 ton 1998
41 Kenya 27,000 ton 2003
42 Czechoslovakia 22,000 ton 1991
43 Poland 17,000 ton 2005
=44 Fiji 15,000 ton 2005
=44 Greece 15,000 ton 2005
46 Benin 14,000 ton 2005
47 Togo 13,000 ton 2003
48 Madagascar 12,000 ton 1999
=49 South Africa 9,000 ton 2005
=49 Zambia 9,000 ton 2005
=49 Uruguay 9,000 ton 2001
=49 Colombia 9,000 ton 1997
=49 Estonia 9,000 ton 1996
=54 Ireland 7,000 ton 2005
=54 Spain 7,000 ton 2002
56 Senegal 6,000 ton 2005
57 Peru 5,740 ton 1999
=58 Hong Kong 5,000 ton 2005
=58 Romania 5,000 ton 2005
=58 Oman 5,000 ton 1991
=61 Georgia 4,000 ton 2001
=61 Czech Republic 4,000 ton 1997
=61 Latvia 4,000 ton 1994
=61 Portugal 4,000 ton 1994
=65 Germany 3,000 ton 2005
=65 Slovakia 3,000 ton 2005
=65 Brazil 3,000 ton 2002
=65 Kazakhstan 3,000 ton 1998
=69 Thailand 2,000 ton 2005
=69 Nicaragua 2,000 ton 2004
=69 Nigeria 2,000 ton 2003
=69 Australia 2,000 ton 2002
=69 Indonesia 2,000 ton 2000
=69 Sweden 2,000 ton 1998
=69 Argentina 2,000 ton 1998
=76 El Salvador 1,000 ton 2005
=76 Croatia 1,000 ton 2005
=76 The Gambia 1,000 ton 2005
=76 Pakistan 1,000 ton 2004
=76 Syria 1,000 ton 2003
=76 Ukraine 1,000 ton 2001
=76 Austria 1,000 ton 1998
=76 Nepal 1,000 ton 1996
=76 Reunion 1,000 ton 1992
=76 Denmark 1,000 ton 1991

Citation

Energy > Kerosene > Exports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Exports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×