×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Energy balance requirement per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Aruba 209,934.92 ton 2005
2 Bermuda 202,637.4 ton 2005
3 Japan 107,941.43 ton 2005
4 South Korea 89,783.54 ton 2005
5 Sweden 84,167.89 ton 2005
6 Cayman Islands 82,265.59 ton 2005
7 Belize 69,873.49 ton 2005
8 Dominican Republic 68,283.77 ton 2005
9 Macau 64,082.16 ton 2005
10 The Bahamas 60,774.02 ton 2005
11 Grenada 58,280.15 ton 2005
12 Hong Kong 57,975.69 ton 2005
13 Saint Vincent and the Grenadines 55,172.92 ton 2005
14 Poland 55,154.6 ton 2005
15 Saint Lucia 54,411.24 ton 2005
16 Morocco 53,078.05 ton 2005
17 Turkey 50,056.79 ton 2005
18 Ecuador 49,937.83 ton 2005
19 Cyprus 49,390.56 ton 2005
20 Mauritius 49,064.83 ton 2005
21 Suriname 46,043.93 ton 2005
22 Portugal 45,120.95 ton 2005
23 Malta 44,572.44 ton 2005
24 Slovenia 44,489.46 ton 2005
25 Barbados 42,817.51 ton 2005
26 Lebanon 41,636.72 ton 2005
27 Djibouti 38,630.67 ton 2005
28 Bulgaria 36,563.78 ton 2005
29 Seychelles 36,188.18 ton 2005
30 French Polynesia 35,310.18 ton 2005
31 Tunisia 34,998.5 ton 2005
32 Panama 34,463 ton 2005
33 New Caledonia 34,130.71 ton 2005
34 Jordan 33,265.57 ton 2005
35 Finland 31,070.72 ton 2005
36 Jamaica 28,674.92 ton 2005
37 Dominica 28,351.9 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 27,329.36 ton 2005
38 El Salvador 26,418.63 ton 2005
39 Egypt 26,317.37 ton 2005
40 Luxembourg 25,797.69 ton 2005
41 Latvia 24,342.41 ton 2005
42 Antigua and Barbuda 24,223.34 ton 2005
43 Ireland 23,077.4 ton 2005
44 Costa Rica 22,543.56 ton 2005
45 Chile 22,340.9 ton 2005
46 Mexico 21,068.92 ton 2005
47 Iraq 19,907.19 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 19,513.68 ton 2005
48 Guatemala 18,967.71 ton 2005
49 Cape Verde 18,802.84 ton 2005
Eurozone average (profile) 18,782.55 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 18,673.26 ton 2005
50 Spain 18,180.5 ton 2005
51 Albania 17,834.07 ton 2005
52 Botswana 17,059.34 ton 2005
53 Turkmenistan 16,849.77 ton 2005
54 Moldova 15,298.25 ton 2005
55 Fiji 14,589.95 ton 2005
56 Philippines 14,320.47 ton 2005
57 Paraguay 13,896.96 ton 2005
58 Austria 13,733.88 ton 2005
European Union average (profile) 13,411 ton 2005
59 Guyana 12,742.07 ton 2005
60 Slovakia 12,622.98 ton 2005
61 Australia 11,816.74 ton 2005
62 Senegal 11,622.93 ton 2005
63 Syria 11,228.92 ton 2005
64 Tonga 10,208.04 ton 2000
65 Honduras 9,958.22 ton 2005
66 Mauritania 9,217.57 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 9,026.51 ton 2005
67 Gabon 8,699.02 ton 2005
68 Nicaragua 7,699.05 ton 2005
69 Sri Lanka 7,635.92 ton 2005
70 Iceland 6,740.04 ton 2005
71 Armenia 6,633.68 ton 2005
72 Vietnam 6,384 ton 2005
73 Cuba 6,376.15 ton 2005
74 Bhutan 6,149.9 ton 2005
75 Georgia 5,732.1 ton 2005
76 China 4,751.79 ton 2005
77 Estonia 4,457.33 ton 2005
78 Papua New Guinea 4,101.08 ton 2005
79 Namibia 3,453.34 ton 2005
80 Czech Republic 3,419.36 ton 2005
81 Laos 3,108.46 ton 2005
82 Nepal 2,688.59 ton 2005
83 India 2,365.27 ton 2005
84 Brazil 2,336.92 ton 2005
85 Angola 2,236.41 ton 2005
86 Solomon Islands 2,130.81 ton 2005
South Asia average (profile) 1,858.4 ton 1998
87 Kyrgyzstan 1,586.26 ton 2003
88 Haiti 1,403.75 ton 2005
89 United States 1,394.17 ton 2005
90 Eritrea 1,236.08 ton 2005
91 Germany 1,151.94 ton 2005
92 Benin 1,099.93 ton 2005
93 Tajikistan 1,028.56 ton 2005
94 Netherlands 980.4 ton 2005
95 Cameroon 937.27 ton 2005
96 Liberia 917.49 ton 2005
97 Mozambique 752.96 ton 2005
98 Guinea-Bissau 703.47 ton 2005
99 Kenya 614.77 ton 2005
100 Ghana 467.64 ton 2005
101 Togo 361 ton 2005
102 Zimbabwe 314.7 ton 2005
103 Burundi 257.39 ton 2005
104 Uzbekistan 175.55 ton 1995
105 Madagascar 164.02 ton 2005
106 Pakistan 158.26 ton 2005
107 Tanzania 154.54 ton 2005
108 Chad 99.86 ton 2005
109 Malawi 77.37 ton 2005
110 Burkina Faso 74.5 ton 2005
111 Nigeria 52.81 ton 2003
112 Democratic Republic of the Congo 45.37 ton 1997
113 Bangladesh 15.69 ton 1998
114 Ethiopia 13.13 ton 2005
115 Uganda 3.48 ton 2005
116 Burma -40.341 ton 2003
117 Cote d'Ivoire -174.985 ton 2004
118 New Zealand -241.902 ton 2005
119 Romania -369.782 ton 2005
120 Oman -396.46 ton 2005
121 Bolivia -427.592 ton 2005
122 Colombia -506.772 ton 2005
123 Uruguay -601.476 ton 2005
Emerging markets average (profile) -1,686.548 ton 2005
124 Yemen -2,730.93 ton 2005
125 Peru -2,921.732 ton 2005
126 Azerbaijan -3,217.407 ton 2005
127 Hungary -3,370.653 ton 2005
128 Indonesia -4,423.539 ton 2005
129 Ukraine -5,179.901 ton 2005
130 Israel -5,916.221 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) -6,667.976 ton 2005
131 Sudan -7,503.355 ton 2005
132 Russia -7,768.075 ton 2005
133 United Kingdom -8,186.063 ton 2005
134 Canada -10,058.183 ton 2005
135 Thailand -15,146.549 ton 2005
136 Denmark -15,684.3 ton 2005
137 Belgium -16,223.515 ton 2005
High income OECD countries average (profile) -20,071.453 ton 2005
138 Iran -20,241.65 ton 2005
139 Greece -22,244.306 ton 2005
140 Belarus -23,905.619 ton 2005
Religious countries average (profile) -33,033.572 ton 1995
NATO countries average (profile) -36,785.689 ton 2005
141 Malaysia -45,967.131 ton 2005
142 Libya -48,977.111 ton 2005
143 Croatia -51,103.107 ton 2005
144 Lithuania -52,426.497 ton 2005
145 Argentina -52,758.427 ton 2005
146 Kazakhstan -68,528.29 ton 2005
147 Venezuela -87,555.527 ton 2005
148 Singapore -128,229.172 ton 2005
149 Bahrain -204,653.828 ton 2005
150 Algeria -220,312.163 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) -352,316.725 ton 2005
151 Trinidad and Tobago -454,148.364 ton 2005
OPEC countries average (profile) -641,384.788 ton 2005
152 Saudi Arabia -810,690.388 ton 2005
153 Norway -1,086,888.106 ton 2005
154 Kuwait -1,384,392.553 ton 2005
155 United Arab Emirates -1,599,948.709 ton 2005
156 East Timor -2,247,933.884 ton 2005
157 Qatar -2,263,873.379 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Energy balance requirement per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Energy balance requirement per million

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×